#LFK-150-2874-2882

Nosaukums
Visi izredzēti labi un neapgānīti augsti cienīgi gari
Vienības Nr.
2874-2882
Valodas
Latviešu valoda
Iesūtītājs
Iesūtīšanas datums
1929
Pierakstīšanas vieta
Franckrītiņi
Kandavas pagasts, Kandavas novads,


Piezīmes
Grāmata atrasta Kandavas pagasta Franckrītiņu mājas istabaugšā. Pavadvēstule http://garamantas.lv/lv/file/view/502535
Atslēgvārdi
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-03-22 12:29:57
Atšifrējumsviena tīra Grāmata un noslēp to paslepeni bet ar skaidru miesu un dvēseli Dieva bijigi taisnigi un vien tiesigi tad tu vari pie sevim ikkatru dienu līdzu [līdzi] nemt un tici tiešām kad viņai ne apzinams daudz spēka un labdarišanas paslēpta iraid.
1ma Viņa ir viena bezgaliga Brīnuma izdaritaja ko še vairak ne vajaga izstāstīt un kad vienam tas ir zinams tad Šo dārgu zinašanu ne uz kādu vīzi ne vajaga ne taisniba jeb pa garu laiku brūket, Saprot tas tev ir kristigam, par lielu palīgu tavos padomos.
2tra Kad tu vienu šķīstu Jumpravu uz viņas pliku miesu tikai aizkustini tūdaliņ viņa pret tev [tevi] mīliga rādīsies
3.šu Kad tu vienu māti kura ar radumiem jau staiga tikai jau staiga tikai aizkustinasi viņa pēc tam ātri dzemdēs veselu augli pasaule nesīs bez kādam lielam klūdām.
4ta kad tu vienam grēciniekam, kas jau uz nāves strāpi ir no sodits to zīmi iedod lai viņš pie sevis nēsa tad tici tiešām viņš ne taps ar nāves sodu no sodits.
5ta Kad tev priekš Tiesas galdu daudz un lielas darišanas ar taviem pretiniekiem iraidās tad tici tiešam ši zīme tavus ienaidniekus mitinās un tava lūgšana taps paklausita un ari ne viens tevis aplam ne kādu skādi ne varēs padarīt.
6ta Ja tu šo zīmi labaja roka nēsasi bet proti priekš tam tev vajaga tavu miesu tīri nomazgāt un glīti skaidri sevis turēt tad tu caur to augsta Dieva un šo svētu zīmes spēku visus savus pašus ienaidniekus pārvāresi ar Lēnu prātu

2874 - 2882

Visi izredzeti labi un neapgāniti augsti cienigi gari viņiem ne stāv tikai daudz skaitijami Enģelu pulki apakš viņu valdišanas bet viņi ari vēl
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaEmis
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-09-06 10:30:17
Atšifrējums

150

Jo rādās ar brīnumiem pret augstu valstības valdniekiem ar planētām zīmēm laikiem gadiem. Mēnešiem dienām un stundām kuri ir viņiem priekšā likti ar pie kodenašanu viņa vārdus un tikumus kurus Dievs viņiem ir devis vēl ar šīm līksmībām ko viņi vienam labprātīgam garu izmeklētājam iedod.
Šemat + Jehova + Adonai + Enodiel. Aoadus + Bačuij Girtas Samonogis Seton Palafton + Aluzaman Jehova + P Casiel Adonai ir tev Sanotos, Cebaot, Elohim Kodesī agnus Dei Silius natus Sancta Trinitatās.

No 15 - 46 lpp. Clavicula Salomonis. Sal. vācu tekstu sam. pilnīgā tulkojumā šeit, - K. Dambergs, Burvju grāmata p. 251 - 355 - 66, 269.

Tā pirmā iedalīšana no Svēta Gara zināšanas jeb Dievišķīga Tesophia viņa ir viena ziņa jel pilnīga pazīšana Dieva un viņa redzamus un neredzamus radījumus, bet tā lielāka gudra apzināšana un paslēpuma ir iekš Dieva un viņa radījumiem gariem vēl arī tev to zināt vajag kad visa gudra apzināšana tikai vien no Dieva tā Tēva nāk un no viņa iestādītiem gariem uz Dieva pavēlēšanu tikai iemācīties varam bet šie tikumi top nosaukti par brīnumu jeb paslēptu darbu, tāpēc tā cilvēka ātrums bez īstenas riktīgas izrādīšanas nevar izdibināt kuri ir tā augstāka vidēja un beidzama.

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaEmis
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-09-06 11:07:20
Atšifrējums

150

Tā Augstāka brīnuma noslēpumi ir Septiņi Dievišķīgi.
1 ma. Varam iekš septiņām dienām vai caur radījumu jeb īsteniem darījumiem jeb arī caur tiem augstiem gariem visādas slimības dziedināt.
2 tra. Varam savu dzīvību pavilcināt līdz kuram gadam gribam.
3 šā. Varam darīt kad visi radīti gari pasaulē mums paklausīgi, kā Mesija ūdens cilvēki un jo vēl citi vairāk.
4 tā. Varam ar visiem gariem runāt redzamiem un neredzamiem arī no kura katra īpaši dabūt zināt kurš ikkatrs gars kāda laika jeb būšana vajadzīgs ir.
5 tā. Ar Tā ir taisna ticēšana un saprašana Dieva tā Tēva Dēla un tā Svētā Gara.
6 tā. Varam katrs sevi savaldīt līdz laikam kuru mums Dievs ir savā augstībā nospriedis.
7 tais. Varam atkal no jauna piedzimt viena taisnība neapgānīta labprātība cilvēku dvēsele šitos septiņus brīnuma noslēpumus ar Dieva žēlastību no tiem gariem var izmācīties. Tie vidējie brīnuma noslēpumi ar ir 7. Īstenīgi.
1 mā. Alāimia jeb savaldīšana tās zemes bagātības top tikai tiem dotas kuram Dievs savu žēlastību izdala.
2 trā. Varam arī miesas slimību dziedēt vai ar zemes augļiem jeb caur brīnuma darbiem tās zemes mantības jeb arī daudzām kārtām savām zināšanām.
3 šā. Varam arī būt zvaigžņu vērotāji un vēl citādāku brīnuma lietu darbu zinātnieki kā arī ūdens darbus andeļmani viss taču pēc debesu valstības iedošanas.
4 tā. Varam arī īstenus skunsts gabalus izdarīt no kādām vīzēm tikai viņi ir izdibinājami [uzzināmi] jeb izdomājami.
5 tā. Varam ar mūsu spēku visus īstenus notikumus izzināt.

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaEmis
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-09-06 11:45:34
Atšifrējums

150

6 tā. Varam arī visus īstenus roku darbus grūtus un lētus izzināt...
7 tais. Varam tāpat ar saprast visu eņģeļu darbus ko viņi caur mums cilvēkiem dara.
Tie mazie brīnuma noslēpumi ir ar septiņ pastāv iekš cilvēcīgām lietām.
1 mā. Vienai lietai labi uzmeklēt un izdibināt daudz naudas un citu mantu iekrātu.
2 trā. Varam no mason pamīlin [dzimtas] iekš augstās standes [kārtas] tikt un liela cienīga cilts tapt un vienu jaunu tautu iestādināt [izveidot] un pēc tam lielus brīnuma darbus izdarīt ar ko mēs apgaismoti esam.
3 šā. Varam iekš kara lietu zināšanām augsti tapt iestādināti [novērtēti].
4 tā. Varam arī par labiem māju tēviem palikt.
5 tais. Iekš ātru būšanu par laimīgu kāpmani [kompanjonu] palikt.
6 tais. Par gudru un laimīgu vīru tapt iekš visādām lietām kādus tikai uzsaukt varam.
7 tais. Varam arī būt lieli grāmatu un Bībeles pārtulkotāji no veciem un jauniem rakstiem kas sav no debesu valstības izpalīdzīgi šo žēlastību godu izdibināt zina un ar saprašanas jautāšanu labi māk darboties.
Tā Saules uzlēkšana ir tas augstākais paslēpums [noslēpums]. Tas pusdienas laiks ir tas vidējais. Tā Saules noiešana ir tas stiprums.
Tā pusnakts ir tā paslepena dzīves nocietināšana. Tearofia ir divējāda 1 - mā piekrīt Dievam ko viņš tām apgaismotām radībām dod 2 - trā tāpat Dievam zināt ko viņš tiem kas tumsībā dzīvo iedod 1 - mam par labumu 2 - tram par iznīkšanu un niknību...
Kas vienu labu dzīvošanas beigumu labprāt paģēr [vēlas], tiešām viņš arī sagaidīs bet kas vienu niknu dzīvošanu grib sagaidīt iekš ātruma tas arī izrādījies par

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaEmis
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-09-11 11:12:51
Atšifrējums

150

par Dieva likumiem. Tādēļ vajag ikkatram savu uzņemtu amatu to Dieva vārdu turēt un sevis labi pārbaudīt starp labiem un nikniem un ko viņš priekšā irraid [ir] saņēmis to bez kādas uzkavēšanās tam joprojām pakaļ staigāt un izdibināt bet ne tā kad tikai dienu no dienas aizlaizdami ar uz kavēšanu darbojās.
Kā vienam Garu izdibinātājam jāieturās [jāizturās].
1 - mā. Saprot kur vajag klusām būt un neizsludināt, tur esi tā kā mēms, ko tu par labu sludināt vari to esi drošs un lai zina, bet aiziēģelē [aizzīmogo, noklusē], ko atkal vajag turēt to turi ar visu cietību, tādēļ ka to svētu darbu ne priekš suņiem jeb cūkām jāmet.
2 - trā. Iekš visiem taviem darbiem tu to Augsta Dieva vārdu allaž piesauc un bez tā Augsta vārda tev arī nebūs nevienu darbu iesākt, arī tos paklausīgus garus tev nebūs ne uz kādu sliktu vīzi vai uz kādiem nieku izdomājumiem blēņu pasakām brūķēt [lietot].
3 - šā. Saproti, lielus laika kavēkļus [daudz laika] ar citiem draugiem tev ienīdēt vajaga [vajag atteikties] arī godīgi savu laiku, dzīvošanu pavadīt, labu darīt un to ko tu priekš ņēmies [apņēmies] esi, ar prieku un apcietību sagaidīt, bet vēl no visām lietām to Dieva Vārdu no tavas mutes neiznīdināt [neiznīdēt].
4 - tā. Kas tev uz labu pamāca to tev ar pateicību jāpaklausa un ne ko aizkavēt [nekavēties], bet ar vienu pastāvīgi savos darbos un iekš visām lietām būt, tikai uz tā Augsta Dieva savus padomus sūtīt un cerēt.
5 - tais. Mīlē ar Dievu no visas sirds un tavu tuvāku kā sev pašu.
6 - tais. Ko iemācies to tev vajag reižu reizēm pārdomāt, bet arī mācies no visas taisnības, ja

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaEmis
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-09-11 11:33:09
Atšifrējums

150

saprot arī to, ka tu taču visu saņemt neiespēj, tādēļ ņemies cik spēdams, ja tikai tam viegla saprašana ir kas no jauna ir ar Dieva spēku piedzimis.
7 - tais. Piesauc Dievu iekš nemierīgiem notikumiem jo viņš tev paklausīs un tu viņu slavēsi tiešām tici, ka Dievs tavā dvēselē dzīvo, ar tevis vajag turēt to, ko tu esi ar Dieva Garu pretī apņēmies [saņēmis], tad tavām lietām nekādi kavēkļi priekšā nebūs. Saprot vēl kas ar tiem Gariem grib sadraudzēties tam vajag ar no rupjiem un lieliem grēkiem sargāties allažiņ [vienmēr] savu Dievu pielūgt un slavēt lai viņš tikai apsargā, vēl proti esi taisns iekš visām lietām neturi nekādu ienīdēšanu [ienaidu], bet allaž esi pacietīgs un godīgs iekš vārdiem un darbiem apstiprini savu ticību. Neesi ne iekš kādām lietām skops, bet tikai taisnība iekš katrām trāpīšanām jeb tikšanām.
Tikums Zīme jeb tā nosaucama Zēgele. Tā kā Dievs tas Kungs visām radītām lietām dzīvokļiem, vārdus ir devis un arī tiem savas mantības un izdarīšanas izdalījis tālab zvaigznēm no sevis nestāv nekāda cietība bet tikai tā kā Dievs ar savu spēku viņas apstiprina, proti kad ikkatra zīme kas ir viens Gars, irraid savs spēks bet tikai līdz tam laikam kamēr ir viņam iedots. Kas nu tos rakstus tur tam taps acis atklātas ka viņš lēti varēs saprast šos paslēpumus tikumus un arī dzirdēs ka viņam no Dieva apgaismots ka viņa domas paģēr tam arī tie eņģeļi par palīgu pienāks un ar visu lēnību un

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaEmis
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-09-11 12:03:03
Atšifrējums

150-24

Un lēnprātīgu vēl vairāk piepalīdzēs ne kā viņa paģērums būs....
Viens patiesīgs Garu izdibinātais.
Kas tikai vien pie Dieva turas, tam apdien un paklausa tā vien taisnības radība viņa gribētu vai negribētu, bet viņa dara arī labprātīgi še nu tikai izrādās tā Dieva spēcība uz tām tad tā visa cerība, ir nostādināta kamēr gribam lai mums tā radība paklausīga būtu, to vajag iemācīties, katra gara tikumu saprast, un par labu ieņemties kas tikai top no Dieva dota, tam kam viņš grib, arī atstāj paslepenas domas tādēļ mums tā garu izdibināšanu tikai no Dieva jāizlūdzas, un tas augstais Dievs ar savu žēlastību iedos kā viņš saka, ka jūs lūgsiet to. Es jums došu, bet par visām lietām jums nebūs slinkiem būt, un vēl jums cieši jāsaņemas, kad jūsu vārdi debesīs taptu pierakstīti. Otra kārta tā garīga paklausīšana ir zemāka bet tikai, ko jūs dariet to dariet ar drošu ticību. Vienu taisnu jeb netaisnu garu dabūt tas viss guļ iekš tavas ticības tādēļ tev vajag stipram būt jo citādi viss ir velti. Un tam vajag būt ka tu arī varēdams izzināt tos garīgus vārdus viņa tikumus un arī spēks ka viņš tur no Dieva par palīgu piestāsies ka Raphaels Tobiam. Mihaelis tas Dieva spēks. Gabriels tas Dieva paklausītais uz tavu lūgšanu taps doti, kas tev visu mācīs, ko taviem nodomiem pagorēsies, šai dienesti vajag paklausīgiem būt ar izbailēm un trīcēšanu pret savu radītāju un Pestītāju tev arī nevajag atvilkties no šās mācības bet visvairāk arī ticību cerēt un

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaEmis
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-09-11 13:37:32
Atšifrējums

150

Un sagaidīt uz nākošiem tikumiem tad tev nekāda note [vajadzība] mocīs, tava dvēsele paliks iekš miera, cauri to kas viņu ir radījis tūdaļ mīļo un slavē tikai Dievu savu Tēvu un Kungu piesauc iekš katrām vajadzībām proti ar, kas Dievs pret tevis ir, arī pret savu tuvāku parādies viņam mīlīgs, gan tad tu sajutīsi ko Dievs no tevis grib, un ko viņš tev dot var, visus laicīgus labumus bet tikai no visas sirds piesauc to augstu Tēvu šinī dzīvē. Viens īstens dievišķīgu garu izdibinātājs pieņēma visas radības un paklausa arī visu to kas tikai no tā augsta radītāja pavēlēts un nospriests ir, viņš arī valda šo pasauli pēc savas labprātības, tādēļ ieradās arī tie pasaules valdnieki viņam paklausīgi un allažiņ nāk pie viņa tad viņš tikai viņus piesauc piepilda ar viņa pavēlēšanu bet viss tas notiek ar Dieva izvēlēšanas ka uz tā Jozua no lūgšanu Saule stāvēja uz vienu vietu.
Tam vidējiem garu dibinātājiem sūta viņa to Prasidium [lūgumu] no saviem gariem kuri tikai vien tiesīgi tikumis [pa to laiku] ieradās, bet tiem pašiem garu dibinātājiem pavisam ir nepaklausīgi, bet viņi viss vairāk met tam niknam garam priekšā par apsmieklu.
Tai augstāka gara izdibināšana irraidās kas ikkatram vajag zināt, ko no sava gara paģērēt vajag tā ka Mīdas kas visas lietas gribēja zeltā pārvērst tādēļ viņš piesauca to garu un tapa apmānīts un gandrīz vajadzēja viņam badu nomirt kad tas augstais Dievs nebūtu par viņu vēl apžēlojies un viņa niecību būtu pārskatījis. Proti tūdaļ nevajag mums tik kārīgiem būt ka Mīdas gribēdami visu pasauli par zeltu pārvērst, no tādām domām mums caur mantu vajag, atstāties, un šos vārdus iz -

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaEmis
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-09-12 11:23:54
Atšifrējums

150

saukt neieved mums iekš kārdināšanas ņem sev to labi vērā un no remdē pie sevis tādus niknus padomus...
Ko viens Gars dod un kurā laikā viņu vajag piesaukt.
1 - mā. Šim valdniekam irraid sava valstība ko viņš tikai īstenīgi izdara.
Arathon von Saturnus.
Spēcīgi pēc savas viņam no radības piekodināt tādēļ ar viņam tas gods no zvaigznēm top pielikts vienā acumirklī var viņš katru radītu lietu par akmeni jeb zvēru, pārvērst, un pēc tam taču cauri pirmo būšanu atkal pieņem...
2 - trā. Viņš pārvērstu mantas bagātību oglēs un ogles pārmij mantas bagātība...
3 - šā. Viņš dod mērenus paklausīgus garus...
4 - tā. Viņš māca garu un pasaules zināšanu.
5 - tā. Viņš cilvēku ar zemes un karavīrus sadraudzina.
6 - tā. Viņš padara cilvēku neredzamu.
7 - tā. Viņš dara neradības sievām vieglu dzemdēšanu.
8 - tā. Viņš māca ka būs viņu meklēt un ar augļiem strādāt no to pašu sudrabu un zeltu izdabūt māca zāles priekš sīkiem lopiem, ko viņam prasa, dod viņš atbildēšanu, dod slimam cilvēkam garus palīgā priekš apdienēšanu dod augstu un gudru prātu, ja ar viņam prasa par augstu lietu būšanu dod viņš viss labāku padomu viņš izrēķina un izliek jeb kaut kādu lietu uz vienu adatas galu.
Šo garu vajag piesaukt svētdienā no rīta pirmajā stundā kad saule jau ir iekš uzlēkšanas un mēnesis savā ceļā.

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaEmis
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-09-12 11:49:04
Atšifrējums

150

Bethor. Jupiter
Šis valdnieks savalda tikai tās lietu būšanas kas Jupiteram ir rokās iedotas, kam viņš iedot savu zīmi tas top arī augstā cieņā turēts dod arī laimīgu bagātību viņš pienes caur gaisu tādus garus kas arī dod atbildēšanu un tie gari pienes visādas radītas lietas ar dārgus akmeņus brīnuma zāles viņi iznes no vienas uz otru vietu. Viņš pavilcina cilvēka dzīvību līdz 700 gadus, jo tā Dievam ir patikšana, apakš viņa valsts irraid 42 ķēniņi 35 Firsti 28 Mājošanas 21 Padomi 14 Sulaiņi 7 sludinātāji un 29000 derīgi gari...
Viņš pamāca tiesas kungus ka viņiem ar nabagiem un bagātiem, jāapietās un to taisnību jānospriež viņš parāda geldīgas [derīgas], sapņus, viņš palīdz iekš Dieva kalpošanas, viņš iedod veciem nespēcīgiem jaunu prātu un padomu dara cilvēku glīti pamācītu, mīlīgu runāšanu kaut arī tam vajadzētu ar lieliem Firstiem un citiem augstiem kungiem atbildi dot jo tas būs iekš katrām nodaļām spēcīgs, viņš arī daudz garus atvēl cilvēkiem par palīgu kuri tepat pamāca ka no alvu zeltu izdarīt tāpēc šis gars ir tas laimes pierēķinātais, tiem gariem irraid no viņa piekodināts kad viņi tam cilvēkam kam viņš piepalīdz, vajag no Indijas un citas goda vērtes zemes visu to ātrumā pienest ko tikai tu pagēri tiem gariem tevis jāpamāca visādas zāles un saknes pazīt visādas slimības sataisīt [izārstēt].
Šo garu ja piesauc mandagas dienā, pēc vasaras svētkiem no rīta pirmajā dienas stundā kad saule uzlēc...

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaEmis
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-09-12 12:11:16
Atšifrējums

150

Phaleg Maks.
Viņš ir viens Kungs par tām lietām kas Martiam iedots irraid viņš ir mieru Firsts un kam viņš savu zīmi dod to viņš arī uztur augstā cieņā un slavē viņš karu būšanās labi pamāca, arī ka to rokamu dzelzi īsteni jātaisa kā arī pasaules tiesas iztaisīt kā arī ar zelta izstaigāšanu jāapietās, iesāktu karu labi pabeigt un karavīrus pēc savas kārtas izstādināt arī slimības dziedināt un zāles sataisīt...
Šo garu varam piesaukt Otrdienas rītā pirmajā stundā saules lēkšana varam arī pulksten astoņos no rīta. Pulksten trijos pēc pusdienas arī pie mēness lēkšanas.
Oš. Sol.
Viņš ir tas augstākais virsnieks par Sauli un arī par tām lietu būšanām kas Saulei pieder viņš dod līdz 600 gadus veselīgu dzīvošanu ar gudrību viņš dod tos pašus labākus garus viņš pamāca, to īstenu pilnīgu. Medicīni viņš visas radības par to smalkāku zeltu arī ka iekš dārgiem akmeņiem pārvērtīt var, viņš dod zeltu ar malu, kurai zelts aug viņš kalnos zeltu sataisa pa ilgošanu, bet caur to Olchimij īsa laika padara gara dibinātājus vienā acumirklī, kam viņš savu zīmi iedod to viņš arī tādā cieņā uzceļ kad viņu visi pasaules ķēniņi, ka vienu Dieva darbu cienī un slavē. Apakš viņa valdīšanas irraid 36536. Garu nodaļas kurus viņš viens pats valda viņš iedod arī labus padomus iekš

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaEmis
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-09-12 12:35:04
Atšifrējums

150

Iekš visām vajadzībām...
Šo garu varam piesaukt svētdienas rītā pirmajā stundā kad saule uzlec.
Ophiel. Merčurius.
Viņš ir valdnieks par tiem Merkurias lietām un būšanām viņa garu spēks iznāk līdz 100000. Nodaļām viņš arī dod palīgus, savus garus māca visādas zināšanas, kam viņš savu zīmi iedod tam viņš arī tad iedod to spēku ka tas to Merkuria vienu augstu mācītu vīru kaut tas ar būtu kā akmens izstaigāta kā šis gars visādas zināšanas māca, tad ir ar no viņa ļoti to zvaigznes pārzināšanu izmācīties tā vēl arī citus darbus arī visādus roku darbus. Kalna darbus. Alķīmik zeltu un sudrabu taisīt mālendera darbu, bildes no koka griezt, kalnus jūrā mētāt, tiltus pār ūdeņiem taisīt, spēgelus par pa brīnēšanu [greizos spoguļus] un citus strumentus [instrumentus] iztaisīt, smukas un jaukas grāmatas noskrīvēt [uzrakstīt], arī visus vārdus skaidra likuma sataisīt, tūdaliņ no savas mutes visu svētu rakstu jautāšanas izzināt padomus un nosodīšanas tūdaliņ izprast un nospriest un tā vēl citus brīnuma darbus izlikt un prātā paturēt. Šo garu varam augošā mēnesī trešdienā pirmajā stundā saules lēkšanā piesaukt.
Phul Luna
Šis gars savalda visas derīgas lietas kuras mēnesim piekrīt viņš ar vārdiem un darbiem visas kausējamas, bruņas,

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaEmis
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-09-12 13:02:44
Atšifrējums

150

Var iekš sudraba pārvērtīt, viņš dziedina tos ūdens sērdzīgus, tāpat iedod par piepalīgu cilvēkam ūdens garus kas viņu piedien, viņš pavilcina cilvēka dzīvību līdz 300 gadu, ko viens arī paģēr iekš zināšanām vai dakteru mācītāju būšanas augstu pasaules saprašanu medicīnu zāles, pamāca viņš gruntīgi iekš krītamām slimībām, par acu zīķielešanu jeb acu pārgrozīšanu [šķielēšanu] viņš bez mitēšanas visu dziedina, viņš uzvaicāšanu, dod atbildēšanu arī pasludina, kādi notikumi būs uz priekšu...
Šo garu varam piesaukt mandagas rītā 11 - tā stundā kurā saule lec iekš augoša mēness laika.
Ikkatrs valdnieks dara ar saviem gariem uz dažādām vīzēm, īsteni jeb arī no savas vaļas kad viņš netop aizturēs [traucēts]. Un tā joprojām acumirkli paklausīgi ir še vēl atzīsti jo ikkatrs gars savā dienā priekš pusdienas pulksten 8 - os, arī pēc pusdienas pulksten 3 - jos tā arī citās dienās iekš nedolas iekš savām valdīšanas stundām augošā mēnesī varam piesaukt.
Kā tos garus vai eņģeļus jāpiesauc.
Še tev vajag ar augstu apdomīgu sirdi sevis pašu pārbaudīt kas tas par vienu lietu irraid kad viens paģēr no Dieva tā Kunga šās pamācīšanas, tādēļ vajag tev priekšā tāda augsta mācītāja ar tīru muti un neapgānītu sirdi, un ar šķīstām neapgānītām nomazgātām rokām un kājām, ne cūcisika būšana, tā ka viens netīrs lops pie savas druvas skrien tad tici, tiešām kas ar tādiem netīrumiem novārtījies, gribēdams arī tikt tanī mācības istabā, tam nebūs nebūs viss tās algas ar svētiem eņģeļiem, bet velnu pamācekli izpelnījies, un Dieva dusmība par viņu izliesies tāpēc pa priekš ap

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaEmis
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-09-12 14:23:29
Atšifrējums

150

apdomā un sev pašu labi, labi pārbrīdini uz ko tu esi nodomājis, tici ka Dievs neliek sev mitēties jeb par apsmieklu turēt bet kad tu nu īsten gribi par mācekli būt un zināt ka pret Dieva vajag stāties tad ar bijāšanu un trīcēšanu paņemt šo mācību...
1 - mā. Tam vajag savu miesu tīri mazgāt.
2 - tais. Arī tīrīt no citiem apgānījumiem, mazgātas drānas uzvilkt.
3 - šais. Savus grēkus izsūdzēt.
4 - tais. Sev trīs dienas priekš tam no miesas kārumiem un stiprus dzērienus neturēt.
5 - tais. Nabagiem piepalīdzēt.
6 - tais. Kad tu to vakaru savu lūgšanu iesāksi vajag tev maltīti mēreni iebaudīt bet vakarā ēdienu tev tikai ūdens un maize piepalīdzēties. Otrā dienā iekš Augošu mēnesi izmeklē sev skaidru tīru vietu kur tu tikai viens vienīgs vari uzturēties, un kur nekāds troksnis tev nepārbrīdina [netraucē] tad nometies ceļos un noskaiti to lūgšanu kas vēl uz priekšu nāks...
7 - tais. Firsti valdnieki tos piesauc caur garu izzināšanu tādēļ jo viņi katru dienu un stundu gatavi ir, viņi pavadās, redzami arī neredzami ik uz tādu vīzi ka viņiem viņu dotas zīmes ko ir no sevis devuši priekšā liek un viņi arī tā apliecinājuši bet kad tu tos debesu garus gribi piesaukt tad tev arī vajag nozīmēt, to dienu un to dienas stundu saulei lecot par kuru dienu arī viņam ir valdīšana iedota kuru tu paģēri tad saki tā.
Lūgšana.
Svētais Svētais Tēvs, vairo vairo man to ticību un patur mani iekš tam cieši kam es no visas taisnības ticu, kad tu man patiesi to izdalīsi ko.

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaEmis
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-10-08 11:26:10
Atšifrējums

150

Ko es tev tagad lūgšu caur tavu vienīgu piedzimušu dēlu Jēzu Kristu āmen. Visspēcīgais mūžīgais Dievs kas tu visas lietas radījis esi tev lai ir tā slavē un tas gods un cilvēkam par palīgu, es tevis lūdzos Tu gribētu man to garu redzamu atsūtīt, kad viņš man piekodinātu un pamācītu ko es viņam prasīšu un lai viņš man ar īsu atbildēšanu parāda ka es to eņģelīšu ūdeni iztaisīt varētu, no kura visi ārīgi un iekšķīgi miesas trūkumi iekš septiņām dienām izdziedinājās un lai viņš arī to visu izredzētu garu no sava pulka piederina, kas man allažiņ katrā brīdī manas dzīvošanas piestāsies un uz manu jautāšanu savu visu taisnīgāku atbildu, dodi man iekš maniem darbiem un vajadzībām pamācīšanu gribētu dot man arī sirds saprašanu un gudrību ka es visu to gruntīgi [pareizi] saprast varētu un īsteni iezīmētu Tev Kungs par godu, un manam un labu tuvākam par labu brūķēt [lietot] varētu, laikos Kungs neņem viss no man tavu svētu garu bet visvairāk apstiprini man ar tavu priecīgu svētu garu un neved mūs iekš kārdināšanas bet atpestī mums no tā ļauna Kungs un svētais Tēvs es tevis lūdzos tu gribētu tam stipram garam neiedot to spēku ka tu viņam par Aihab to spēku devu ka viņš viņu iznīcināja bet visvairāk pasargi man iekš tavas taisnības bet taču ne mans, bet tavs prāts lai notiek caur Jēzu Kristu Āmen. Šī lūgšana ir priekš ikkatra gara kurus tu tikai piesaukt gribētu, bet to garu ilgāki neuztur pie sevis kā stundas laiku kā viņš tev nav par palīgu piedalīts.
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2018-10-26 13:18:45
Atšifrējums

Atlaišana
Kad tu ta godigi mīligi un klusam esi nācis saku es Dievam tam Tēvam to pateicibu iekš ta vārda un iedališanu tu nācis esi gribi nu atkal iekš miera braukt pie tavas tautas bet atkal pie manis, nākt kad es tev pie tava vārda ciltes un pie tava amata dienestu piesaucu kas tad ir no Dieva ta raditaja ir nodots
Amen
Saprot kad ne viens nav pie tādiem spēku darbiem geldigs kas ar lieliem grēkiem savu miesu un dvēseli ir apgānijuši ja tādi grēcinieki jau no tālienes smird, tas tam garam to celu aizzēģele tapēc tu ar vienu ticigu un Dieva bijigi saturies un sargies vis vairāk no smagiem rupjiem Grēkiem, bet lūdzi Dievu ar godu un labu prātu Šis pats celš bija priekš laikos pie tiem Sibiliriem un augstiem Priesteriem brūķejami.
Tas cilveku padoms ir vienigais un īstenais izriktetais tos brīnuma darbus ka viņš kaut pie kura gara pie stājies jo tos brīnuma darbus izrikte par savu patikšanu ka gribams. Tadēl vajag allaž vienam garu izdibinatajam, apakš tiem spārniem ta vis augstaka stāvēt ka viņš ne pie grūžas pie tiem nikniem lauviem [lauvām] un no viņiem top aprīts proti vēl tas viens vienigais ceļš ir tikai, kad tu taisnojies pie Dieva ta Kunga kurš ir tas darijis visu labu ta ka svēti raksti stāsta: lec [liec] tavas bēdas un grutumus uz manis tava Kunga, gan es tev to taisnibu izdošu es tev ar gudribu apdāvinašu un mācišu priekš manām acim tevis

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2018-10-26 21:46:51
Atšifrējums

Glabašu un vedišu Uz tiem celiem par kuriem, tev ja iet kad tu tos septinās vietās tos rakstus pārbaudisi tad tici tiešam ka tu savu izvēltu [izvēlētu] darbu paspēsi un no cita neno šķiepsies [nenošķiebsies] redzi Dievs ir Triadiba [Trijādība] Dievs Tēvs Dēls un svētais Gars bet taču tikai viens vienigais Valdinieks Debisīs [Debesīs] un zemes virsu.

Ta sataišana ka ta garu zinašana ir dabijama [dabūjama]
1ma Ta pirma ir kad tas garu zinātnieks dien un nakti uz to no doma ko viņam jaglaba priekš taisnigas Dieva pazīšanas, ne tik vien uz ta vārda kuru ta pasaule iedod vai izrāda bet tikai tās radibas celtus un tos brīnuma darbus kuri caur Dieva redzamu un neredzamu Garu ir parādīts.
2tra Tam cilvekam ja mācās caur savu ne no rimstamu dabu Dievu mīlet cienāt [cienīt] un bīties un viņu iekš taisnibas un gara pie lūgt ta par arsavu miesu vajag tev no visa spēka strādāt Dievam patīkams būt, un viņam ka tam Augstakam Kungam vien kalpot tie ir tie Augstakie bausli tiem garu zinatniekiem. Tapēc jūs tikai īstenigi ari taisnibu strādajiet ka varetum pilna miera ietaisities ari no ta mīļa Dieva to zinašanu izlūgties, tādēļ vēl visu vairāk kad tie Eņģelu radijumi paklausa ne tik vien ne rēdzami bet ari redzami gari.
3ša Tu pats cilveks mācies sevi pazīt iekšķigi kas pie tevis ir mirstams un ne mirstams Šās dalas liec labi vēra.
4ta saprot Ta ka ikkatris cilveks no mātes majam ir no saukts un sagaida tadēļ savu dzīvošanas dalu ta pēc ari katris lai labi apdoma un atminās vai viņš par garu zinātneku [zinātnieku] uz pasali [pasauli] ir dzimis ņemies no visas taisnibas vēra kad tu šo grāmatu īsten un no visas taisnibas un spēka pār baudišanu izdibināt un saprast kādu dāvanu tu pie sevis sajutisi tici to

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2018-10-27 11:09:11
Atšifrējums

To ka tiem Dieva bērniem allaž top tādas zinašanas un dāvanas izdalitas.
5tais Vienam Garu zinātniekam labi ja liek vēra vai ari kad ir sajuties, kad viņš iekš pašiem augstiem darbiem tie gari viņam pie palīdzēs jo tas ta ir no ticis tad tici tiešam ka Dieva palīgs klātu, un tu par garu zinātnieku esi izvēlēts. Bet ari daudz briesmigi grēki tadēļ ka viņi, caur labu ne izredzešanu jeb saprašanu voi [vai] voi [vai] smādešanu Elka ticibu jeb ne pateicibu pret Dievu kad viņi liek to taisno Dāvanu pret to netaisno.
6ta Iraid vajadzigs vēl kad viens garu zinatnieks taisnis sava valoda ir vis vairāk to kas viņam no gara pie kodināts ta ka Danielam pie teikts bija, kad viņš citus vārdus lai aizzēgelē tad tici tiešam cik augsti un vērti ši sesta māciba ja tur sava sirdi ieslēgtu.
7ta Ta augstaka māciba un taisniba ir kad tu kādus iemeslus sava sirdi turi jeb ari doma jo Dievs to visu pie sevis no zīme tādel tikei [tikai] palaidies uz ta augsta ķēniņa krēslu jo viņš tev pār stāvēs un ja tu sajūti kādu pie sevis sajukšanu pie savām miesām tikai pār skaties šās septinas mācibas un tie tevi ne pa ilgošanu savaldīs, un tu ta jo projam Garu izzinašanu skaidraki pārbaudīt varsi [varēsi].
A, zini ari jo tāds gars ir tev no Dieva dots apdoma ar cietu sirdi šo brīnumu iekš tev ir palīgs iekš taviem darbiem un domām tadēļ tu ar savu dzīvošanu pēc tām jau izteiktiem nospriedumiem sataisīt ar Dieva vārdiem.
b, ta jo projām lūdzi reizu reizēm ar Dāvidu ar zīmēm vārdiem ne nem vis [visu] tavu garu no manim bet vis vairāk apstiprini man ar tavu garu un ne ieved mūs iekš kārdinašanas Svētais Svētais Dievs un Svētais Tēvs

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2018-10-27 15:55:12
Atšifrējums

Tēvs (: ka jau augšam ir parādīts :)
C, Jo ari tev vajag iemanities tos garus kajau parādits ir piesaukt tad zini tad no dažiem mēs ne kādas ēdamas Ogas ne varam lasīt tapēc tu sevi pats mācies atzīt kas viss caur Dieva valstibu par labu tad izdosies jo tas kungs tos pretiniekus ne tur vis ne kādā ciena bet vis vairāk no sevis atstumt.
d, Bet ņemies vēl vēra vis varaik [vairāk] no ienemšanas tās elka ticibas jo viņa nav no Dieva, bet no Vella puses iedota un tur ari tikai iraid tas ienaids pielikts ko tas niknis ienaidnieks gribedams mums to labumu ar ļauniem tikumiem pārvestīt un savu niknu Garu allaž vēledams pie mājot uz visadiem ceļiem pakal skatās.
E, labi un glīti saturies tu dvēsele jo tu no Dieva esi radita ka tad ta ļauna puse ne pārvērstu jo ka es tev jau esmu diezgan pa parādijis bet Šis ir tas labais celš proti tas augstais Dieva vārds kurš neliekās ne no vienas radibas no dalities jeb ari no slēpties, kauču visi nikni gari ieceļās kājās jo niknais gars ar visu savu Apakš valsti un spēku, ne vienu putekli no Dieva iestādišanas iznīcinat nevar jo viņam ši valste nav vis izvēleta.
f, Allaz stipri cere uz tām Dāvanām ko Dievs un svētais Gars no sevis izdala, vis vairāk tiem kas viņu no visas sirds atzīst pie liec visu savu spēku un sirds nodomašanos jo tev par manu šo mācibu vajag turēt tādā vīzē kad tu ari ne aplam niecigu lietu voi [vai] viltibu izplāti, sanem labi vēra to Dievam par augstu cieni un tev par laicigu labumu.
[Zīmējums]

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-08-18 19:42:44
Atšifrējums

Spieģelis ta visam radijumam mums redzamu dzels Debesi
[Zimējums] No 5.
S E M J P H O R A S
und
S C H E M H A M P H
O R A S
S. A L O M. O N. J. S.
R E G I S
W D un F D. un V A L P. L.
1686

Viena pazemiga lūgšana priekš apgaismošanas un prāta apstiprinašanas
Jo kam trūkst apgaismošanas prāta tas tikai Droši bez ne kādām izbailēm Lūdz Dievu to Tēvu jo tas Augstais Kungs bus ne ilgošanas nāks un pie pildīs tavu cerešanu, Nu tad saki ar šiem vārdiem.
Ak Dievs Tu Kungs un Tēvs visiem Taviem labumiem kas tu visas lietas esi radijis un to cilveku ar Tavu žēlastibu apgaismojis ari vinam to valdišanu par visam tavam raditām lietām esi ta no spriedis, ka ari visu Pasauli svēti un taisnigi dod man ari to apgaismošanu kas priekš tavu augstu cienārējbu stāv un ne pamēt manis ari ne atšķirtu no saviem bērniem jo es esmu tavs kalps vājigs radijums šai īsa mūža, palēns iekš prāta taisnibas un likumos; Sūti tu.

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-08-18 19:44:58
Atšifrējums

Tu no Debesim no tava žēlastibas, Krēsla šo ne apzinamu bagatibu ka es tadēļ prātu gaismigus labus darbus par tavu Godu izrādīt varu un ka es ari atdzīstu [atzīstu] kas tad par pa tikšanu cieņu būtu būtu jo tavs gaišums mums visu izrāda, ka ari savalda, Manās jaunās dienās, lūdzu no Tava augsta Dievišķiga nama bus ne kādām izbailēm un mana sirds ir prieciga ka es tikai uzdomāju pārluku tavus Augstus likumus, tu esi mans Dievs un Tēvs tu es man ar tavam svētam rokām radijis un valdišanas iecēlis pamāci man ka es jo skaidraki Tavus likumus pārbaudīt spētu atver tu manas acis ka es labaki ar sirds sagraušanu varetu Tavās svētās vātīs dzīvot mūžigi, ielej man to prātu ka es par godu tad manus Darbus padaritu savieno man ar tavu īstenu ticibu neieved Kārdinašanā ka es tevis ne aiz liegtu jo tu manu Tumsibu ar tavu svētu gaismu apliecinasi un pa līdz [palīdzi] tu jo projām manas darba lietas izdarīt ar skaidru neapgānitu sirdu tu esi mans Dievs un žēligais Tēvs Tev laiir gods un slave [slava] no visiem Taviem iz redzetiem un svētiem Eņgeliem Mūžigi
Mūžos Amen.
Pastāv še un apdomā kas tu par vienu vadibu esi kad Dievs pats no savas valstibas visu labu atmet žēlastibas dēļ bet uzmet acis uz ro ceturtu daļu tās raditas pasaules kur tikai viena Tumsiba, tos Nolādetus tikumus Valda tie Četri nikni Firsti ir brīnum skādigi Samael Azazel Mahazael un Azael tie četri firsti par tiem malas kas tiem ir Oriens Paijmon Egijn Amaimon

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-08-18 19:46:35
Atšifrējums

1ma Semiphoras ir ka Ādams paradizes dārza ar to Augsto Raditaju runaja.
2ta ka Ādams ar Enģeliem un citiem Gariem runaja
3. ka Adams ar Vellu runaja.
4. ka Adams ar tām radibām runaja putniem zivīm Zvēriem un Zemes Tārpiem
5. Semiphoras ka Adams ar bez miesigiem [miesīgām] radibām runaja.
6. ka adams ar vējiem runaja
7. ka Ādams ar Sauli Mēnesi un zvaigznēm
Runaja
caur to valstibu un spēku tos 7nus Semiphoras vareja viņš visu ko tikai Gribeja nopostīt.
Ta pirmā Semiphoras ir ka Adams sajuta ka Dievs viņu radijis bija uz Pasaules un paradizes Dārza iestādināts kura viņš tikai Septinas stundas sabijis. - tas vārdz [vārds] ir Jova kuru varam pie saukt lielaja vajadziba Ar pazemigu sirdi, tad atradisi Žēlastibu un palīgu pie augsta Dieva.
Ta Otra Semiphoras ir ka adams ar Enģeliem runaja un viņš dabuja to rakstu ijeseraije. tas ir Dievs bez iesākuma un gala, šo rakstu piesauc kad tu ar tiem gariem runa, tad viņš tavu jautašanu atbildēs un tavu gribešanu piepildīs.
Ta treša Semiphoras ir kad Ādams ar tiem gariem un nomirušiem runaja dabuja viņš atbildešanu uz šiem vārdiem Adonaij, Sabaeht, Cadas Adonaij, Amara, - Šos vārdus saki kad tu Gribi vēju un Garus sasaukt kopa. Alij, Adoij, Sabaeht, Amara,
Ta cetorta [ceturtā] Semiphoras ir ka Adams visus zvērus un garus aiztureja jeb piesēja, un atlaida ar šiem vārdiem Lagumen, Lava, sirin, lavage, Faijn Lavguire, Lavagola Lavatosorijn, Laij - fidlafin Lijsaran.

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2018-10-27 21:13:20
Atšifrējums

Ta piekta Semiphoras, ir Ādams kokus un citas Augošas Zāles aizturēt gribeja teica viņš šos, vārdus Lijacham, Lijalgema, Lijafaran, Lijalfarab, Lebara, Lebarosin, Laijararalus,
Ta Sesta Semiphoras Šai lielakais spēks un deriba, un vari brūķēt kad tu gribi Lai ta radiba jeb vēhiņš tavu nodomatu tikumu padara saki šos vārdus Letamin Letagloge Letasijnin Lebaganaritin, Letagelogin, Lotafalosin,
Ta septita Semiphoras Šis liels un spēcigs, viņi ir tie raditaja vārdi, kurus pie katras darišanas iesākot iz runat varam, Eliaon, ijoena, adonaij, cadas; ebreel eloij, ela, agiel, aijoni, Sachden, essuselas, eleijm, delion, iau elijnla, delia, ijaze zazael. paliet man umiel, ovela dilatan sadaij alma, paneim, canal, dens Usami ijarar capia datsas sasna saffa sadaij aglata pante omel auriel arion phaneton secare panerion ija emanuel Joth Jalaph amphia than demisrael mu alle Leazijns ala phonar aglacijel pijol paeriteron thef eroijm barimel, Jael, barijon ija apiolell eehet. Šos svētus vārdus izsauc katra brīdi ar godu pie Dieva, un kad gribetu ko ar tiem Četriem radijumiem ko gruntigi iz darīt tas no tiks, Tadēl tev Dievs ar klāt būs kad tu viņa vārdu zini,
vēl nāk vārds Semiphoras ko Dievs Mozum iedeva,
Septia Nodaļa
T 1ma ir ka mozus noslepās uz ta kalna un runaja ar Dievu un ta Uguns versme to Mežu aizdedzinaja bet taču nesadege [nesadega].
Ta 2. ir ka mozus ar Dievu uz ta kalna runaja,

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-08-23 20:53:38
Atšifrējums

Ta 3ša ir ka mozus to sarkanu Jūru pārdalija un izgāje [izgāja] caur ar tiem Izraeliteriem.
Ta 4. ir ka viņa spiekis par Čusku palike [palika] un to otro Čusku aprije [aprija].
Ta 5, ir tie Vārdi kas uz Arona pieri tape [tapa] skrīveti.
Ta 6 ir ka Mozus to glīteno Čūsku pataisija un to Misina Teltu sadedzina [sadedzināt] gribedams to Izraeliteru mokas no grozīt.
Ta 7. ir ka ta mannas Maize no Debesim bija iekš to tuksnesi un Ūdens no Akmina izplūde [izplūda].
Pirmeja ir tie vārdi ko Mozus uz to kalnu runaja ar to degošu uguns Versmi, Maija, Affabi zijen jeramije ijne Latebni, domaa ijrsano noij lijl oij Leaij ij lij ijreEijloij zija Lijelee Loate, elideloij eij le meeha ramethij rij bifas=safu azijrij scihia rite zelo habe velehefe ede negoramij hahabe (:comoc anuhc:)
Kad tu šos vārdus ar taisnu sagrauztu sirdi lūgsi Dievam priekša sava lūgšana tad tici tiešam tavi pagērumi būs piepilditi.
Otraja ir tie vārdi ko Dievs ar Mozu runaja ka viņš uz to kalnu gāje [gāja], Abtan Abij nistan zoraten Juran, nondiras potar te saijs, Ajapein pognij podaij scrosium. ar šie vārdiem runaja tas praviets uz tiem Eņģeļiem, ar kuriem bija tie Četri Pasaules nodaļas aizzēģeleti. - kad tu šos vārdus iz runāt gribi, tad gave trīs dienas pa priekšu, esi tīrs un skaidris [skaidrs] no Miesas kārumiem tad tu daudz brīnumus varesi izdarīt.
Trešaja ir tie vārdi ko Mozus runaja kad viņš to Jūru pārdalija. ma eloije saijsec holomo maati bekahu aylelo inera asnia baena hiehaij ijale malieba arnija arame=bolona que Linno seijano ijo ije malac halona nethei hijcere, kad tu Dieva žēlsatibu

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-08-22 15:37:25
Atšifrējums

Un viņa draudzi ar ko esi abgānits [apgānīts] tad tikai par paligu izsauc Šos vārdus viss tad tudal remdesies.
Cetortajie ir tie vārdi ko Mozus runaja ka viņš savu spieki iekš vienas Čūskas pār vērta micrato raepij satonich petaniht pistan ijltamijer hijgarin ijgnirion temgaron aijcon dunsnas castas Lacias astas ijicon cijna calbera nater sacas Šos vārdus ti tad runa kad tu gribi savu savu pa gērešanu izpildīt.
Piektaja ir tie vārdi kuri bija no skrīveti uz Arona pieri kad viņš ar Dievu tika runajis. Sadaij haijloes Lucas ela cijns jaconij hasihaja ijoijnino sep actitas barne lud donenij eija hiebu reu vaha vialia eija Viehaheija hoije suva salna bahia Cuci ijaija ee enechel na vena serua. Šie vārdi ir spēcigi, kad tu gribi priekš savas vajadzibas savu dabušenuizpildīt [dabūšanu izpildīt].
Sestaja ir tie vārdi kuri bija uz spieka no skrīveti kad viņš to glīteno Čūsku paauksinaja [paaugstināja] un to mīsina Teļu jeb Zeltu sadrupinaja ijane mare sijan abijl alia uano hija actenal tijo gas ijana eloin ija nehu ijane haij ijanehu ali jacomea, ar šiem vārdiem varam visu Lielakās burvibas raganu jeb no vārdošanu darbus pārvērtīt un iz nīcināt lai viņi kaut ka būtu jau sadragati.
Septitaja ir tie vārdi kurus muzus [Mozus] runaja ka viņs tos Izraeliterus izveda no Egipteru zemes un ka viņš to manna Maizi no Debesim izlūdzās ari ka Ūdens no Akmina iz tek. Sadaij amara elon phenethon elaij eneij ebo oel mesias ijahe Nebuhejian ijanael elijon, Šos vārdus varam izsaukt kad gribam kādus brīnumus izdarīt jo iekš viņiem liels spēks iraid paglabāts.

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-08-16 13:40:14
Atšifrējums

Pie viņa kapā glabašanas, pie viņa no braukšanas pie viņa Uzcelšanas, pie viņa Debes [debess] braukšanas pie tās Dieva valstibas, pie tās atnākšanas uz Joda dienu kad tu Uriel ne pa ilgošanu bez kavešanas ari apskādešanas mani un citus Dzīvoklus iekš šo glazi ar [zīmējums] Zīmi rādies un dodi man atbildešanu uz manu jautašanu bet no visas taisnibas bez ne kādiem meliem Kad tas gars ir nācis tad saki viņam ko tu pagēri bet kad tas gars pirmaja lagā nav rādijies tad tu viņu divi līdz trīs reizes ar tiem augstiem vārdiem apzvērini bet katru reizi iesāc no iesākuma un kad viņš ir parādijies glāze jeb XX Zīme ari tu uz tavu jautašanu atbildešanu asi dabujis tad dod viņa atlaišanu uz tādu vīzi,
Atlaišana
Tu skaistais Eņģelis un gars Uriel kad tu man esi paklausigs bijis, un uz Dieva pavēlešanu tu man tagad esi paklausijis un atbildejis, par to es tev pateicos, un dodu tev atlaišanu kad tu atkal klusām un mierigi izej no tās XX. Zīmes kura tu esi bez apskādešanas manas Dzīvibas un dvēseles ka ari citus Dzīvoklus, un kad es tev atkal piesaucu tu man atkal mierigi un paklausigi paradies tas Dieva miers lai ir starp mums abiem tevis un manis, un pie ta raditaja visas lietas, un soditaja dzīvus un mirušus iekš ta vārda Dieva ta Tēva, Dieva ta Dēla un Dieva ta svēta Gara Amen. Amen. Amen.
Šo apliecinašanu vajag darit no rīta priekš Saules lēkšanas, vai vakara pēc Saules noiešanas ari pie sveces bet allaž viena īpašiga klusa vieta.

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-08-16 13:44:16
Atšifrējums

[Zīmējums] A D O N A I.
Tas ir tas Dāvida Mērkis ko viņš savās dzelzu bruņās uz krūtim nēsaja Kara laikos voi [vai] kara dusmās
[Zīmējums]
Kad viena Uguns Versme kaut no kuras māju vietas jeb uz citadaku vīzi iesākās tad, tad nem tūdalin no pirmajam mājam kas blakus iraid vienu klaipu Maizes un iz griez uz to klaipu Šo Zīmi iemet tani Uguns versme jo ta vērsme ne ies vairs tālak bet sāks izdzist bet tas Maizes klaips ne sadegs.

Zīmes tas pirmais un otrais lielakas zinašanas,
[Zīmējums] No 1 A D O N A J.
[Zīmējums] No 2. TE TRA GRA NA TON.
[Zīmējums] No 3. Ši ir ta zīme ta sev pate ie lustigate ace tās Mūžigas dzīves
D O N A J A.
J E A O V A.
TE TRA GRA MA T ON
[Zīmējums] No 4. Ši ir ta zīme tas jau no iesakuma radibas atverta ace tās Mūžiga dzīve
TE TRA GRA MA T ON.
J E H O V A.
A D O N A J.

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2018-10-28 14:59:15
Atšifrējums

Zinašanas no Planetu Zīmēm uz Dienām un Stundām, kura katris ir Iedalīts.
1. Saule pa vidam
2. Vēnus Labs
3 Merkurius pie laba labs un pie Slikta Slikts
4 Mēnes pavidam
5 Saturnus Slikts
6 Jupiter Labs.
7. Mars [Marss] Mars

Stundas Svēdienas [Svētdienas] diena Sākas no pus nakt [pusnakts]
1, Saule
2, Vēnus
3, Merkurius
4. Mēnes
5. Saturnus
6. Jupiter
7. Mars
8. Saule
9. Vēnus
10. Merkurius
11. Mēnes
12. Saturnus
Nakts Sākās no 12, diem [12mitiem]
1. Jupiters
2. Mars
3. Saule
4. Vēnus
5. merkurius
6. Mēnes
7 Saturnus
8. Jupiter
9. Mars
10 Saule
11 Vēnus
12 Merkurius
Svēdiena ir pagalam
Mandaga sākās no pus nakti [pusnakts]
1. Mēnes
2. Saturnus
3. Jupiter
4. Mars
5. Saule
6. Vēnus
7. merkurius
8. Mēnes
9. Saturnus
10. Jupiter
11. mars
12. Saule
Diena pa galam Nakts Sāk
1. Vēnus
2. merkurius
3. Mēnes

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2018-10-28 17:23:02
Atšifrējums

4. Saturnus
5. Jupiter
6. mars
7. Saule
8. Vēnus
9. merkurius
10. Mēnes
11. Saturnus
12. Jupiter
Nakts pa galam Otardiena [Otrdiena] Sākās
1. Mars
2. mēnes
3. Vēnus
4. Merkurius
5. Mēnes.
6. Saturnus
7. Jupiter
8. Mars
9. Saule
10. Vēnus
11 merkurius
12. Mēnes
Diena pagalam nakts
1. Saturnus
2 Jupiter
3 mars
4 Saule
5 Vēnus
6 Merurius [Merkurius]
7. Mēnes
8 Saturnus
9 Jupiter
10 mars
11 Saule
12 Vēnus
Trešdiena Sākās
1 Merkurius
2 Mēnes
3 Saturnus
4 Jupiter
5 mars
6 Saule
7 Vēnus
8 merkurius
9 mēnes
10. Saturnus
11 Jupiters
12 mars
Diena pagalam Nakts Sā.
1. Saule
2. Vēnus
3. Merkurius
4 Mēnes
5 Saturnus
6. Jupiter
7. mars
8 Saule
9 vēnus
10 merkurius
11 mēnes
12 Saturnus
Cetordiena [Ceturtdiena] Sākās,
1. Jupiter
2 mars
3 Saule
4 Vēnus
5 merkurius
6 Mēnes
7 Saturnus
8 Jupiter
9 Mars
10 Saule
11 Vēnus
12 merkurius
Nakts Sākās.
1 Mēnes
2. Merkurius
3 Saturnus
4. Jupiter
5 mars
6. Saule
7 Vēnus
8 Merkurius
9 Saturnus
10 Jupiter
11 mars
12 Saule

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2018-10-28 17:36:31
Atšifrējums

Piekdiena [Piektdiena] Sākās no pus Nakt [nakts]
1. Vēnus
2. merkurius
3. mēnes
4 Saturnus
5 Jupiter
6 mars
7 Saule
8 Vēnus
9 merkurius
10 Mēnes
11 Saturnus
12. Jupiter
Nakts Sākās no pusdien [pusdienas]
1. Mars
2 Saule
3 vēnus
4 merkurius
5 mēnes
6 Saturnus
7. jupiter
8 mars
9 Saule
10 Vēnus
11 merkurius
12 Mēnes
Sesdiena [Sestdiena] Sākās
1 Saturnus
2 Jupiter
3 Mars
4 Saule
5 Vēnus
6 merkurius
7 Mēnes
8 Saturnus
9 jupiter
10 mars
11 Saule
12 Vēnus
Nakts sa
1 merku
2 Mēn
3 Satur
4 Jupi
5 mars
6 Saule
7 vēnus
8 Mēnes
9 Satur
10 jupiter
11 mars
12 Saule

Dažadas Skunstes

2883

Ka var uguni bez Ūdens dzest Raksti Šos vārdus abejās pusēs Telekam un mēt iekš tās Uguns iekša tad tulin dzisīs tas Uguns
S A T O R
A R E P O
T E N E T
O P E R A
R O T A S

2884

Maizes garozai uz abejam pusēm rakstīt Šos vārdus tad dziest bez Ūdens.
+ Z. + D I. A. + B. I. Z.
+ S. A. B. + Z. H. G. P.
+ B. E. R. S.

2885

Priekš Zobu sapem.
+ O + S + A +
+ O + ij + A +
+ D + S + ij + A +
ir uz papira jaraksta un uz zobu jaliek
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaEmis
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-11-12 12:20:13
Atšifrējums

150-6.

paslēpta irraid. -
1 - mā. Viņa ir viena bezgalīga brīnuma izdarītāja ko še vairāk nevajag izstāstīt un ikvienam tas ir zināms tad šo dārgo zināšanu ne uz kādu vīzi nevajag netaisnībā jeb pa garu laiku brūķēt. Saproti, tas tev ir kristīgam par lielu palīgu tavos padomos.
2 - trā. Kad tu vienu šķīstu Jumpravu uz viņas pliku miesu tikai aizkustini tūdaliņ viņa pret tev mīlīga rādīsies.
3 - šā. Kad tu vienu māti kura ar radumiem jau staigā tikai aizkustināji viņa pēc tam ātri dzemdēs veselu augli pasaulē nesīs bez nekādām lielām kļūdām.
4 - tā. Kad tu vienam grēciniekam, kas jau uz nāves strāpi [sodu] ir nosodīts to zīmi iedod lai viņš pie sevis nēsā tad tici tiešām viņš netaps ar nāves sodu nosodīts.
5 - tā. Kad tev priekš tiesas galdu daudz un lielas darīšanas ar taviem pretiniekiem irraidās tad tici tiešām šī zīme tavus ienaidniekus mitinās [mierinās] un tava lūgšana taps paklausīta un arī neviens tevis aplam nekādu skādi nevarēs padarīt.
6 - tā. Ja tu šo zīmi labajā rokā nēsāji bet proti priekš tam tev vajag tavu miesu tīri nomazgāt un glīti skaidri sevis turēt tad tu caur tā augstā Dieva un šo svētu zīmes spēku visus savus pašus ienaidniekus pārvarēsi ar lēnu prātu.
Visi izredzēti labi un neapgānīti augsti cienīgi gari viņiem nestāv tikai daudzskaitījami eņģeļu pulki apakš viņu vadīšanas bet viņi arī vēl izrādās ar brīnumiem, pret augstu valstības valdniekiem ar planētām zīmēm laikiem gadiem. Mēnešiem dienām un
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaEmis
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-11-12 12:42:05
Atšifrējums

150-7.

stundām kuri ir viņiem priekšā likti ar pie kodināšanu viņa vārdus un tikumus kurus Dievs viņiem ir devis vēl ar šām līgsmībām ko viņi vienam labprātīgam garu izmeklētājam iedod.
Sēmat + Jehova + Adonai + Enodiel. ^ oadus + Bachuij Girtas Samonogis - Seton Paluphton + Aluzaman Jehova + Cassiel Adonai. irter Zanotos, Cebaot, Elohim Kodeš 3 T V/3 V agnus Dei L G Filius natus P E. Saneta Trinitatas.
Tā pirmā iedalīšana no Svētā Gara zināšanas jeb Dievišķīga Tezofia viņu irraid viena ziņa jeb pilnīga pazīšana Dieva un viņa redzamus un neredzamus radījumus, bet tā lielāka gudra apzināšana un paslēpuma irraid iekš Dieva un viņa radījumiem gariem vēl arī tev to zināt vajag kad visa gudra apzināšana tikai vien no Dieva tā Tēva nāk un no viņa iestādītiem Gariem uz Dieva pavēlēšanu tikai iemācītus varam bet šie tikumi top nosaukti par brīnumu jeb paslēptu darbu, tāpēc tā cilvēka ātrums bez īstenas riktīgas izrādīšanas nevar izdibināt - kuri irraid tā augstākā vidēja un beidzama.
Tā augstākā brīnuma noslēpumi ir Septiņi Dievišķīgi.
4 - mā. Varam iekš septiņām dienām vai caur radījumu jeb īsteniem darījumiem jeb arī caur tiem augstiem
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaElvis
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2016-04-15 12:41:35
Atšifrējumsgarreem wiss adas Slimmibas dzeedinaht
2-tra Warram sawu dzihwibu pawilcinat lihdz kurram gaddam gribbam.
3-scha Warram darriht kad wissu radditi garri pasaule mums paklausigi,ka mezcha Uhdens cilweki un jo wehl citti wairak.
4-ta Warram arr wisseem garreem runnaht redzameem un ne redzameem arri no kurra katttra ihpaschi dabbuht zinnaht kursch ikkattris gars kahda laika jeb buhschana eewajadzigs irraid.
5-ta Ar Schi irr taisna ticceschana un sapraschana Deewa ta tehwa Dehla un ta Swehta Garra.
6-a Warram Kattris sewi sawaldiht lihdz Laikam kurru mums Deews irr sawa Augstiba no spreedits.
7-tais Waram atkal no jauna pedzimt weena taisniba ne apgahnita lapprahtigga, cilweku dwehsele schohs septiņus brihnuma noslehpums ar Deewa zchehlastibu no teem garreem war ismahcitees.
Tee widdejee Brihnuma noslehpumi ar irraid 7.Ihsteninigi.
1-ma Alchimia jeb sawaldischana tahs zemmes bagatibas tohp tikkai teem dohts kurreem Deews sawu zchehlastibu isdalla.
2-tra Warram arri meesas slimmmbu dzeemneht wai ar zemmes augumeem jeb arri daudzam kahrtahm sawadahm zinnaschanam.
3-scha Warram arri buht zwaigznu Mehrotaji un wehl cittadaku birhnuma leetu darbu zinnatneeki ka arri Uhdens darbus andeļmani wiss tatschu pehc debbesu Walstibas eedohschanas.
4-tā Warram arri ihstenus skunsts Gabbalus isdarriht no kahda wihzehm tikkai wiņņi irr isdibbinajami jeb
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaEmis
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-11-12 13:03:23
Atšifrējums

9.

izdomājami.
5 - tā. Varam ar mūsu spēku visus īstenus notikumus izzināt.
6 - tā. Varam arī visus īstenus roku darbus grūtus un lētus izzināt.
7 - tais. Varam tāpat ar saprast visu eņģeļu darbus ko viņi caur mums cilvēkiem dara.
Tie mazie brīnuma noslēpumi ir ar septiņ pastāv iekš cilvēcīgām lietām.
1 - mā. Vienai lietai labi izmeklēt un izdibināt, daudz naudas un citu mantu iekrāties.
2 - trā. Varam no mūsu pamīļu [dzimtas] iekš augstas standes [kārtas] tikt un lielā cienībā celti tapt un vienu jaunu tautu iestādināt un pēc tam lielus brīnuma darbus izdarīt ar ko mēs apgaismoti esam.
3 - šā. Varam iekš kara lietu zināšanām augsti tapt iestādināti.
4 - tā. Varam arī par labiem māju Tēviem palikt.
5 - tais. Iekš ātru būšanu par laimīgu Kopmani palikt -
6 - tais. Par gudru un laimīgu vīru tapt iekš visādām lietām kādas tikai uzsākt varam.
7 - tais. Varam arī būt lieli grāmatu un Bībeles pārtulkotāji no veciem un jauniem rakstiem, kas še no debesu valstības īpašīgi [izredzēti] šo žēlastību godu izdibināt zina un arī saprašanas jautāšanu labi māk darboties.
Tā Saules uzlēkšana ir tas augstākais noslēpums.
Tas pusdienas laiks ir tas vidējais
Tā saules noiešana ir tas stiprums.
Tā pusnakts ir tā paslepena dzīves nocietināšana.
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaEmis
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-11-12 13:58:05
Atšifrējums

10.

Teosopia [teoloģija] ir divējāda 1 - mā piekrīt Dievam ko viņš tām apgaismotām radībām dod. 2 - trā tāpat Dievam zināt ko viņš tiem kas tumsībā dzīvo iedod 1 - mam par labumu 2 - tram par iznīkšanu un niknību.
Kas vienu labu dzīvošanas beigumu labprāt paģēr tiešām viņš arī sagaidīs bet kas vienu niknu dzīvošanu grib sagaidīt iekš ātruma tas arī izrādīsies, par Dieva likumiem. Tādēļ vajag ikkatram savu uzņemtu amatu to Dieva vārdu turēt un sevis labi pārbaudīt starp labiem un nikniem un ko viņš priekšā irraid saņēmis to bez kādas uzkavēšanas tam joprojām pakaļ staigāt un izdibināt bet ne tā kad tikai dienu no dienas aizlaizdami ar uz kavēšanu darbojās.
Kā vienam Garu izdibinātājam jāizturās.
1 - mā. Saprot kur vajag klusām būt un neizsludināt tur esi tā kā mēms, ko tu par labu sludināt vari to esi drošs un lai zina, bet aizsēgele [noslēpums] ko atkal vajag turēt to turi ar visu cietību, tādēļ ka to svētu darbu ne priekš suņiem jeb cūkām jāmet.
2 - trā. Iekš visiem taviem darbiem tu to augsto Dieva vārdu allaž piesauc un bez tā Augstā vārda tev arī nebūs nevienu darbu iesākt, arī tos paklausīgos garus tev nebūs ne uz kādu sliktu vīzi vai uz kādiem nieku izdomājumiem blēņu pasakām brūķēt.
3 - šo. Saproti lielus laikus kavēkļus ar citiem draugiem tev iznīdēt vajag arī godīgi savu laiku dzīvošanu pavadīt labu darīt un to ko tu priekš ņēmies [apņēmies] esi ar prieku un apcietību sagaidīt bet vēl no visām lietām to Dieva vārdu no tavas mutes neiznīdēt.
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-03-06 22:24:32
Atšifrējums4-ta Kas tad uz labu pamāca to tev ar pateicibu ja paklausa un ne ko aizkavēt bet ar vienu pastāvigi savos darbos un iekš visām lietām būt, tikai uz ta Augsta Dieva savus padomus sūtīt un cerēt.
5-tais Mīle ar Dievu no visas sirds un tavu tuvaku ka sev pašu.
6-tais Ko iemācies to tev vajaga reizu reizēm pārdomāt bet ari mācies no visas taisnibas, saprot [saproti] ari to ka tu taču visu saņemt ne iespēji; tādēļ ņemies cik spēdams ja tikai tam viegla saprašana iraid kas no jauna ir ar Dieva spēku pie dzimis:
7-tais Piesauc Dievu iekš ne mierigiem no tikumiem ja viņš tev paklausīs un tu viņu slavesi tiešam tic ka Dievs tava Dvēsele dzīvo ar tevis vajag turēt to, ko tu esi ar Dieva Garu preti apņemies tad tavām lietām ne kādi kavekli priekša ne būs. Saprot [Saproti] vēl kas ar tiem Gariem Grib sadraudzeties tam vajag ar no rupjiem un lieliem grēkiem sargaties allažin savu Dievu pielūgt un slavēt lai viņš tikai apsarga, vēl proti esi taisnis [taisns] iekš visam lietām ne turi ne kādu ienīdešanu bet allaž esi pacietigs un godigs iekš vārdiem un darbiem apstiprini savu ticibu ne esi ne esi ne iekš kādām lietam skopigs bet tikai taisniba iekš katrām trāpišanām jeb tikšanām.

Tikums Zīme jeb ta no saucama Zēģele Ta ka Dievs tas Kungs visām raditām lietām dzīvokliem, vārdus ir devis un ari tiem savas mantibas un izdarišanas izdalijs [izdalījis] talab zvaigznēm no sevis ne stāv ne kāda cietiba bet tikai ta ka Dievs ar savu spēku viņas apstiprina, proti kad ikkatra zīme kas ir viens Gars, iraid saus [savs] spēks bet tikai līdz tam laikam kamērt ir viņam 
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-01-22 10:21:45
Atšifrējums

iedots Kas nu tos rakstus tur tam taps acis atklātas ka viņš lēti varēs saprast šos paslepenus tikumus un ari dzirdēs ka viņam no Dieva pagaismots, ko viņa domas paģēr tam ari tie Enģeli par paligu pienāks un ar visu lēnibu Un lēnpratipu [lēnprātību] vēl vairāk pie palīdzēs ne ka viņa pagērums būs.
Viens patiesigs Garu iedibinatais.
Kas tikai vien pie Dieva turās, tam apdien un paklausa ta vien taisnibas radiba viņa Gribetu voi [vai] ne Gribetu, bet viņa dara ari lapprātigi [labprātīgi] še nu tikai izrādās ta Dieva spēciba uz tam tad ta visa ceriba, ir no stādinata ka mēs gribam lai mums ta radiba paklausiga būtu to vajag iemācities katra gara tikumu saprast, un par labu ieņemties kas tikai top no Dieva dota, tam kam viņš grib, ari atstāj, paslepenas domas tādēļ mums ta [to] garu izdibinašanu tikai no Dieva ja izlūdzās un tas augstais Dievs ar savu žēlastibu iedos ka viņš saka, ko jūs lūgsiet to Es jums došu, bet par visam lietam jums ne būs slinkiem būt, un vēl jums cietu jaņemās kad jūsu vārdi Debesīs taptu pierakstiti. Otra kārta ta gariga paklausišana iraid zemaka bet tikai, ko jūs darait to darait ar drošu ticibu. Vienu taisnu jeb ne taisnu garu dabūt tas viss guļ iekš /jūsu/ tavas ticibas tādēļ tev vajaga stipram būt jo citadi viss ir velti. Un tam vajag būt ka tu ari varedams izzinat tos garigus vārdus viņa Tikumus un ari spēks ka viņš tev no Dieva par palīgu piestāsies ka Repaels Tobiam, Mihaelis Tas Dieva spēks Gabriels tas Dieva paklausitais, uz tavu lūgšanu taps doti, kas tevi visu mācīs ko tavām no domām paģēresies, Šai dienesti vajag paklausigam būt ar izbailēm

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-01-22 13:05:40
Atšifrējums

un trīcešanu pret savu raditaju un Pestitaju tev ari ne vajag atvilkties no šās mācibas bet vis vairāk ar ticibu cerēt Un sagaidīt uz nākošu tikumiem tad tev ne kāda note mācīs, tava svēsele [dvēsele] paliks iekš miera; caur to kas viņu ir radijis tūdaļ mīļa un slave tikai Dievu savu Tēvu un Kungu piesauc iekš katram vajadzibām prot ar, kas Dievs pret tevis iraidās ari pret savu tūvaku pārādies viņam Mīligs, gan tad tu sajutisi ko Dievs no tev grib, un ko viņš tev dot var visus laicigus labumus bet tikai no visas sirds piesauc to augstu Tēvu šini dzīve. Viens īstens dievišķigu garu izdibinatais pie nemās visas radibas un paklausa ari visu to kas tikai no ta augsta raditaja pavēlēts un nospriests iraid viņš ari valda šo pasauli pēc savas labprātibas, tādēl iraidās ari tie pasaules valdnieki viņam paklausigi, un allažin nāk pie viņa tad viņš tikai viņus piesauc piepilda ar viņa pavēlešanu bet viss tas no tiek ar Dieva iz vēlešanas ka uz ta Jozua no lūgšanu Saule stāveja uz vienu vietu.
Tiem Videjiem garu dibinatajiem sūta viņa to Prasidium no saviem gariem kuri tikai vientiesigi tikumos iraidās, bet tiem palšiem garu dibinatajiem pavisam ir ne paklausigi, bet viņi vis vairāk met tam Niknam garam priekša par apsmieklu.
Ta augstaka gara izdibinašana iraidās kas ikkatram vajag zināt, ko no sava gara pagērēt vajaga ta ka Mīdas kas visas lietas gribeja zelta pārvērst tadēļ viņš pie sauce [sauca] to garu un tape [tapa] apmānits un gandrīz vajadzēja viņam badu no mirt kad tas augstais Dievs ne būtu par viņu vēl apžēlojies un viņa niecibu būtu pārskatijs [pārskatījis].

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-01-22 13:18:58
Atšifrējums

Proti tūdal ne vajag mums tik kārigiem būt ka Mīdas gribedami visu pasauli par Zeltu pārvērst, no tādām domām mums caur mantu vajag, atstāties, un šos vārdus izsaukt ne ieved mums [mūs] iekš kārdinašanas ņem sev to labi vēra un no remde pie sevis tādus niknus padomus.
Ko viens Gars dod un kura laika viņu vajag piesaukt.
1-ma Šim valdniekam iraid sava valstiba ko viņš tikai Īstenigi izdara.
Arathonson [zīmējums/] Satwinus
Spēcigi pēc savas viņiem no radibas piekodināt tadēļ ar viņam tas Gods no zvaigznem top pielikts vienā acumiklī var viņš katru raditu lietu par akmini jeb zvēru, pārvērst, un pēc tam taču savu pirmo būšanu atkal pienem
2-tra Viņš pārvērstu mantas bagatibu Ogles un Ogles pārmij mantas bagatiba.
3-ša Viņš dod mērenus paklausigus garus.
4-ta Viņš māca garu un pasaules zinašanu.
5-ta Viņš cilveku ar zemes un kara vīrus sadraudzina.
6-ta Viņš padara cilveku neredzamu.
7-ta Viņš dara neradibas sievām vieglu dzemdešanu.
8-ta Viņš māca ka būs svinu meklēt un ar augļiem strādāt no to pašu sudrabu un zeltu izdabūt māca zāles priekš sīkiem Lopiem, ko viņam prasa,

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-01-22 13:33:15
Atšifrējums

dod viņš atbildešanu dod slimam cilvekam garus paliga priekš apdienešanu dod augstu un gudru prātu, ja ar viņam prasa par augstu lietu būšanu dod viņš vis labaku padomu viņš izrēķina un iz liek jeb kaut kādu lietu uz vienu adatas galu.

Šo garu vajag piesaukt sviediena [svētdienā] no rīta pirmaja Stunda kad saule jau ir iekš uz lēkšanas un Mēnesis savā ceļa
Bethor [zīmējums] Jupiter
Šis valdnieks savalda tikai tās lietu būšanas kas Jupiteram ir rokās iedots, kam viņš iedot savu zīmi tas top ari augsta ciena turēts dod ari laimigu bagatibu viņš pienes caur gaisu tādus garus kas ari dod atbildešanu un tie gari pienes visadas raditas lietas ar dārgus Akmiņus Brīnuma zāles viņi iznes no vienas uz otru vietu. Viņš pavilcina cilveka dzīvibu līdz 700 gadus jo ta Dievam ir patikšana, apakš Viņa valsts iraid 42 Ķēniņi 35 Firsti 28 Mājošanas 21 Padomi 14 Sulaiņi 7 sludinataji un 29,000, derigi gari.
Viņš pamāca Tiesas Kungus ka viņiem ar Nabagiem un bagatiem jaapietās un to taisnibu ja nospriež Viņš parāda geldigas, sapnes, viņš palīdz iekš Dieva kalpošanas, viņš iedod veciem ne spēcigiem jaunu prātu un padomu dara cilveku glīti pamācitu, mīligu runašanu kaut ari tam vajadzetu ar lieliem Firstiem un citiem augstiem Kungiem atbildu [atbildi] dot, jo tas būs iekš katram no dalam spēcigs, viņš ari daudz

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-01-22 13:45:51
Atšifrējums

garus atvēl cilvekiem par palīgu kuri tapat pamāca ka no alvu zeltu izdarīt tapēc šis Gars ir tas laimes pierēkinatais, tiem gariem iraid no viņa pie kodināts kad viņi tam cilvekam kam viņš pie palīdz, vajag no Indias un citas goda vērtes zemes visu to ātruma pie nest ko tikai tu paģēri tiem gariem tevis japamāca visadas Zāles un saknes pazīt visadas slimibas sataisī Šo garu ja piesauc mandagas diena pēc Vasaras svētkiem no rīta pirmaja dienas stunda kad saule uz lēc.
Phaleg [zīmējums] Maks
Viņš ir viens Kungs par tām lietām kas Martiam iedots iraid viņš ir mieru Firsts un kam viņš savu zīmi dod, to viņš ari uz tur augsta ciena un slave viņš karu būšanās labi pamāca, ari ka to rokamu dzelzi īsteni jataisa ka ari pasaules Tiesas iztaisīt ka ari ar zelta iztaisišanu ja apietās, iesāgtu [iesāktu] karu labi pabeigt un kara vīrus pēc savas kārtas izstādināt ari slimibas dziedinat un zāles sataisīt.
Šo garu varam pie saukt Otardienas [otrdienas] rīta pirmaja Stunda Saules lēkšana varam ari Pulksten āstonos no Rīta, -
Pulksten Trijos pēc pusdienas ari pie Mēnes [mēness] Lēkšanas.
Oīh [zīmējums] Sol

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-01-22 14:10:34
Atšifrējums

Viņš ir tas Aukstakais [Augstākais] Virsnieks par sauli un ari par tām lietu būšanām kas Saulei pieder viņš dod lidz 600 gadus veseligu dzīvošanu ar gudribu viņš dod tos pašus labakus garus viņš pamāca, to īstenu pilnigu Medicini [medicīnu] viņš visas radibas par to smalkaku zeltu ari ka iekš dārgiem Akmiņiem pārvērtīt var, Viņš dod zeltu ar Malku kurai zelts aug viņš kalnos zeltu sataisa pa ilgošanu, bet caur to Olhimij [alķīmiju] īsa laika padara Gara dibinatajus viena acu mirkli, kam viņš savu zīmi iedod to viņš ari tāda ciena uz ceļ kad viņu visi pasaules kēnini, ka vienu Dieva darbu cieni un slave. Apakš viņa valdišanas iraid 36536. garu nodalas kurus viņš viens pats valda Viņš iedod ari labus padomus iekš visām vajadzibām.
Šo garu varam pie saukt Sviedienas [svētdienas] rīta pirmaja Stunda kad saule uzlece [uzleca].
Ophiel [zīmējums] Mercurius
Viņš ir valdnieks par tiem Merkurias lietām un būšanām viņa garu spēks iznāk līdz 100,000.
Nodalām viņš ari dod paligus, savus garus māca visadās zinašanās, un kam viņš savu zīmi iedod tam viņš ari tad iedod to spēku kad tas to Merkurias vienu augstu mācitu vīru kaut tas ar būtu ka Akmins iztaisa ta ka šis gars visadas zinašanas māca, 1) zinašanu izmācities ta vēl ari citus darbus ari visadus roku darbus.
Kalna darbus Alhimia zeltu un sudrabu taisīt Mālendera
1) tad ir ar no viņa ļoti to zvaigznes pār=

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-08-13 10:29:00
Atšifrējums

darbu Bildes no koka griezt kalnus Jūra mētāt tiltus pār Ūdeņiem taisīt spēgelus [spieģeļus] par pa Brīnešanu un citus strumentus iz taisīt smukas un jaukas grāmatas no skrīvēt, ari visus vārdus skaidra likuma sataisīt tūdalin no savas mutes visu svētu rakstu jautašanas izzināt padomus un no sodīšanas tūdaliņ izprast un no spriest un ta vēl citus brīnuma darbus izlīkt un prāta paturēt. Šo garu varam Augoša mēnesī Trešdiena Pirmaja stunda saules lēkšana pie saukt.
Phul [zīmējums] Luna
Šis Gars savalda visas derigas lietas kuras Mēnesim piekrīt viņš ar vārdiem un darbiem visas kausejamas, Brunas, Var iekš sudraba pārvērtit viņš dziedina tos Ūdens sērdzigus, tapat iedod par piepaligu cilvekam Ūdens garus kas viņu piedien, viņš pavilcina cilveka dzīvibu līdz 300.-tu Gadu, ko viens ari paģēr iekš zinašanām voi dakteru mācitaju būšanas Augstu pasaules saprašanu. Medicinu zāles pamāca viņš gruntigi iekš krītamam slimibām, par acu šķielešanu jeb acu pārgrozišanu Viņš bez mitešanas visu dziedina Viņš uzvaicašanu dod atbildešana ari pasludina, kādi no tikumi būs uz priekšu.
Šo garu varam pie saukt Mandagas rīta 11-ta Stunda kura saule uz lēc iekš augošu [augoša] Mēnes [mēness] laika.
Ikkatris Valdinieks [valdnieks] ir dara ar saviem Gariem uz Dažadām vizem, īsteni jeb ari no savas vaļas kad

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-08-13 10:43:33
Atšifrējums

viņš ne top aiz turēs [aizturēts] Un ta jo projam Acu Mīrkli, pa klausigi ir Še vēl atzīsti jo ikkatris [ikkatrs] Gars sava diena priekš pusdienas pulksten 8 ari pēc pusdienas pulksten 3 jos ta ari citās dienās iekš Nedeļas iekš savam Valdišanas stundām ir Augošu Mēnesi varam piesaukt.

Ka tos garus voi [vai] Eņģļus [eņģeļus] ja pie sauc.
Še tev vajag ar augstu un apdomigu sirdi sevis pašu pār baudīt kas tas par vienu lietu iraid kad viens pagēr no Dieva to Kungu Šās pamācišanas, Tadēļ vajag tev priekš tāda augsta mācitaja ar tīru muti un neapgānitu sirdi, un ar šķistām ne apgānitām no mazgatam Rokam un Kājam ne cūciska bušana, ta ka viens ne tīrs lops pie savas druvas skrien tad tici Tiešam kas ar tādiem no tīrumiem no vārtijies, Gribedams ari tikt tani mācibas istaba tam ne būs ne būs viss [visa] tas [tā] Algs [alga] ar svētiem Enģeļiem, bet Vellu pamācekli izpelnisies, un Dieva dusmiba par viņu izliesies tapēc pa priekš apdoma un sev pašu labi labi pārbridini uz ko tu esi no domais [domājis], tici ka Dievs ne liek sev nīdeties jeb par apsmieklu turēt bet kad tu nu īsten [isteni] gribi par Mācekli būt un zināt ka pret Dieva [Dievu] vajag Stāties tad ar bijašanu un tricešanu pienemt Šo mācibu.
1-ma Tam vajag savu miesu tīri mazgāt,
2-ais Ari tīrit no citiem apgānijumiem mazgatas drānas uzvilkt.
3-šais Savus grēkus izsūdzēt
4-ta Sev trīs dienas priekš tam no Miesas kārumiem un stiprus [stipriem] dzierienus [dzērieniem] no turēt.
5-tais Nabagiem pie palīdzēt.
6-tais Kad tu to vakaru savu lūgšanu iesāksi

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-08-13 10:49:10
Atšifrējums

vajag tev Maltiti mēreni iebaudīt bet vakara ēdienu tev tikai Ūdens un Maize piepalīdzeties Otra diena iekš Augošu Mēnesi izmekle sev skaidru tīru vietu kur tev [tu] tikai viens vienigs vari uz tureties, un kur ne kāds troksnis tev [tevi] ne pārbrīdina tad iz meties celos un no skaiti to lūgšanu kas vēl uz priekšu nāks.
7-tais Firsti valdnieki tos pie sauc caur garu izzinašanu ta dēļ jo viņi katru dienu un stundu gatavi ir, Viņi parādās, redzami ari ne redzami ik uztādu vīzi ka viņiem viņu, dotas Zīmes ko ir no sevis devuši priekša liek un viņi ari ta apliecinajuši bet kad tu tos Debesu garus gribi pie saukt tad tev ari vajag no zīmēt, to dienu un to dienas stunda [stundu] Saulei lecot par kuru dienu ari viņam ir Valdišana iedota kuru tu paģēri un tad saki ta
Lūgšana.
Svētais Svētais Tēvs, vairo vairo man to Ticibu un patur mani iekš tām cietigi kas es no visas taisnibas ticu kad tu man pa tiesi to izdalisi Ko es tev tagad lūgšu caur tavu vienigu pie dzimušz [piedzimušu] Dālu [dēlu] Jezu Kristu Amen. Vis spēcigais mūžigais Dievs kas tu visas lietas radijis esi tev lai ir ta slave [slava] un tas Gods un cilvekam par palīgu, es tevis lūdzos Tu Gribetu man to Garu /Och no Saules standi/ redzamu atsūtīt kad viņš man piekodinatu un pamācitu ko es viņam prasišu un lai viņš man ar īsu atbildešanu parāda ka es to enelišu Ūdeni iztaisīt varetu, no kura visi ārigi un iekškigi, miesas trūkumi iekš septinām dienām izdziedinajās un lai viņš ari to visu izredzetu garu no sava pulka pie derina [piedarina], kas man allažin katra brīdi manas dzīvohanas [dzīvošanas] piestājies un

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaIlze Vasariņa
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2016-04-17 14:49:50
Atšifrējums21.
us mannu jautaschanu sawu wissu taisnigaku atbildu dohdi man eeksch manneem darbeem un wajadzibahm pamahcischanu Gribbetu doht man arri Sirdz sapraschanu un guddribu ka es wissu to gruntigi saprast warretu un ihsteni eezihmetu Tew Kungs par Gohdu, un mannam...... tuvakam par labbu bruhkeht warretu, O. Kungs ne ņem wiss no man tawu swehtu Garru bet wiss wairahk apstipprini man arri tawu preecigu swehtu garru un ne wed muhs eeksch Kahrdinaschanas bet atpesti mums no ta ļauna Kungs un swehtais Tehws es tewis luhdzohs tu gribbetu tam stippram Garram neeedoht to spehku ka tu Wiņņam par Achab to spehku dewi ka wiņsch wiņņu isnicinaja bet wiss wairahk pasargi man eeksch tawas taisnibas bet tatschu ne mans, bet taws prahts lai noteek caur Jezu Kristu Amen.
Schi luhgschana irr preeksch ikkatra garra kurrus tu tikkai peesaukt gribbetu, bet to garru ilgaki ne ustur pie sewis ka Stundas laiku ka wiņsch tew naw par palihgu peedallihts.

Atlaischana.
Kad tu ta gohdigi mihligi un klussam essi nahcis sakku es Deewam tam Tehwam to pateicibu eeksch ta wahrda un eedallischanu tu nahcis essi gribbi nu atkal eeksch meera braukt pee tawas tautas bet atkal pee mannis nahkt kad es tew pee tawa wahrda ciltas un pee tawa Ammata deenestu peesaucu kas tad irr no Deewa ta radditaja irr nodohts.
Amen.
Saproht Kad neweens naw pee tahdeem spehku darbeem geldigs kas arr leeleem grehkeem sawu meesu un dwehseli irr apgahnijuschi ja tahdi grehcineeki jau no tahleenes smird, tas tam garram to celtu aizsehģele tapehc tu arr weenu ticcigi un Deewa bijigi saturrees un sargees wiss wairahk
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-08-23 13:23:14
Atšifrējums

no smagiem rupjiem grēkiem, bet lūdzi Dievu ar godu un labu prātu Šis pats ceļš bija priekš laikos pie tiem Zibillikiem un augstiem Priesteriem brūķejami.
Tas cilveku padoms ir vienigais un īstenais izriktetais tos brīnuma darbus ka viņš kaut pie kura gara pie stājās jo tos brīnuma darbus izriktē par savu patikšanu ka gribedams. Tadēl vajaga allaž vienam garu izdibinatajam apakš tiem spārniem ta Vis augstaka stāvēt ka viņš ne piegrūžas pie tiem nikniem lauviem un no viņiem top aprīts proti vēl tas viens vienigais ceļš ir tikai, kad tu taisnojies pie Dieva ta Kunga kurš ir tas devigs visu labu ta ka svēti raksti stāsta: liec tavas bēdas un grūtumus uz manis tava Kunga, gan es tev to taisnibu izdošu es tev ar Gudribu apdāvinašu un mācišu priekš manām acim tevis Glabašu un vedišu Uz tiem ceļiem par kuriem tev ja iet kad tu tos septinās vietās tos rakstus pārbaudisi tad tici tiešam ka tu savu izvēltu [izvēlētu] darbu paspēji un no ceļa ne no šķiepsies [šķiebsies] redzi Dievs ir Triadiba [Trijādība] Dievs Tēvs Dēls un svētais gars bet taču tikai viens vienigais Valdnieks Debisēs [Debesīs] un zemes virsu.
Ta sataišana ka ta garu zinašana ir dabujama
1-ma Ta pirma ir kad tas garu zinātnieks dien un nakti uz to no doma ko viņam jaglaba priekš taisnigas Dieva pazīšanas, ne tik vien uz ta vārda kuru ta pasaule iedod voi [vai] izrāda bet tikai tās radibas ceļus un tos brīnuma darbus kuri caur Dieva redzamu un nerezamu garu ir parādīts.
2-tra Tam cilvekam ja mācās caur savu nenorimstamu dabu Dievu mīlēt cienāt [cienīt] un bīties un viņu iekš taisnibas un gara pielūgt tapat ar savu miesu vajag tev no

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-08-23 13:25:26
Atšifrējums

visa spēka strādāt Dievam patīkams būt un viņam ka tam Augstakam Kungam vien kalpot tie ir tie Augstakie bausli tiem garu zinatniekiem. Tapēc jūs tikai īstenigi ar taisnibu strādajiet ka varetum [varētu] pilna miera ietaisities ari no ta mīļa Dieva to zinašanu izlūgties, tādēļ vēl visu vairāk kad tie Eņģelu radijumi paklausa netik vien ne rēdzami bet ari redzami gari. -
3 - ša Tu pats cilveks mācies sevi pazīt iekšķigi kas pie tevis ir mirstams un ne mirstams Šās dalas liec labi vēra.
4 -ta saprot Ta ka ikkatris cilveks no mātes miesam ir no saukts un sagaida tadēļ savu dzīvošanas daļu ta pēc ari katris lai labi apdoma un atminās voi viņš par garu zinātneku [zinātnieku] uz pasali [pasauli] ir dzimis ņemies no visas tasinibas vēra kad tu šo grāmatu īsten [īsteni] un no visas taisnibas un spēka pār baudišanu izdibināt un saprast kādu dāvanu tu pie sevis sajutisi tici to ka tiem Dieva bērniem allaž top tādas zinašanas un dāvanas izdalitas.
5 -tais Vienam garu zinātniekam labi ja liek vēra voi [vai] ari kad ir sajutis, kad viņš iekš pašiem augstiem darbiem tie gari viņam pie palīdzēs jo tas ta ir noticis tad tici tiešam ka Dieva palīgs klātu, un tu par garu zinātnieku esi izvēlēts.
Bet ari daudz [daudzi] briesmigi grēki tadēļ ka viņi, caur labu neizredzešanu jeb saprašanu voi voi smādešanu Elka ticibu jeb ne pateicibu pret Dievu kad viņi liek to taisno Dāvanu pret to ne taisno.
6 - ta Iraid vajadzigs vēl kad viens garu zinatnieks taisnis [taisns] sava goda un aizs [aiz] turigs sava valoda ir vis vairāk to kas viņam no gara pie kodināts ta ka Danielam pie teikts bija, kad viņš citus vārdus lai

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-08-23 13:28:33
Atšifrējums

aizsēgele [aizzieģelē] tad tici tiešam cik augsti un vērti ši sesta māciba ja tur sava sirdi ieslēgtu [ieslēgta].
7 - ta Ta augstaka māciba un taisniba ir kad tu ne kādus iemeslus sava sirdi turi jeb ari domā jo Dievs to visu pie sevis no zīme tādel tikei [tikai] palaidies uz ta augsta Ķēniņa Krēslu jo viņš tev pār stāvēs un ja tu sajūti kādu pie sevis sajukšanu pie savām miesām tikai pārskates [pārskaties] šās septinas mācibas un tie tevi ne pa ilgošanu savaldīs, un tu ta jo projām Garu izzinašanu skaidraki pārbaudīt varsi [varēsi].
A, zini ar jo tādz [tāds] gars ir tev no Dieva dots apdoma ar cietu Sirdi šo brīnumu iekš tev ir palīgs iekš taviem darbiem un domām tadēļ tu ar savu dzīvošanu pēc tām jau izteiktiem nospriedumiem sataisīt ar Dieva vārdiem.
b, ta jo projām lūdzi reizu reizēm ar Dāvidu ar zīmēm vārdiem nenem vis tavu garu no manim bet vis vairāk apstiprini man ar tavu garu un ne ieved mūs iekš kārdinašanas Svētais Svētais Dievs un Svētais Tēvs /ka jau augšam ir parādīts/
c, Jo ari tev vaihag [vajag] iemanities tos garus ka jau parādits ir piesaukt tad zini tad no dažiem mēs ne kādas ēdamas Ogas ne varam lasīt tapēc tu sevi pats mācies atzīt kas viss caur Dieva Valstibu par labu tad izdosies jo tas Kungs tos pretiniekus ne tur vis nekāda ciena bet vis vairāk no sevis atstumt.
d, Bet ņemies vēl vēra vis varāk [vairāk] no ienemšanas tās elka ticibas jo viņa nav no Dieva, bet no Vella puses iedota un tur ari tikai iraid tas ienaidz [ienaids] pie likts ko tas niknis [nikns] ienaidnieks gribedams mums to labumu ar ļauniem tikumiem pārvērtīt un savu niknu Garu allaž vēledams piemājot uz visadiem ceļiem

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2018-10-22 14:27:12
Atšifrējums

pakal skatās.
E, labi un glīti saturies tu dvēsele jo tu no Dieva esi radita ka tev ta launa puse ne pārvērstu jo ka es tev jau esmu diezgan parādijis bet šis ir tas labais celš proti tas augstais Dieva vārdz [vārds] kurš neliekās ne no vienas radibas no dalities jeb ari no slēpties, kauču visi nikni gari ieceļās [pieceļas] kājās jo niknais gars ari visu savu apakš valsti un spēku, ne vienu putekli no Dieva iestādišanas iznīcinatu ne var jo viņam Ši valste [valsts] nav vis izvēleta.
f, Allaž stipri cere uz tām Dāvanām ko Dievs un svētais Gars no sevis izdala, vis vairāk tiem kas viņu no visas sirdz [sirds] atzīst pie liec visu savu spēku un sirdz [sirds] nodomašanas, jo tev par mantu šo mācibu vajag turēt tādā vīzē kad tu ari ne aplam niecigu lietu voi [vai] viltibu izplāti, sanem labi vēra to Dievam par augstu cieni [cieņu] un tev par laicigu labumu.
[Zīmējums]

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2018-10-22 14:32:47
Atšifrējums

Spieģelis tam visam radijumam mums redzamu dzels [dzelzs] debesi
[Zīmējums]
No 5.

Š E M J P H O R A Š
und
Š C H E M H A M P H
O R A Š
Š A L O M O N J Š
R E G I S
W D un F D un V A L P. L.
1686

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2018-10-22 15:34:06
Atšifrējums

Viena pazemiga lūgšana priekš apgaismošanas un prāta ap stiprinašanas.
Jo kam trūkst apgaismošanas prāta tas tikai Droši bez ne kādām izbailēm Lūdz Dievu to Tēvu jo tas Augstais Kungs bez ne ilgošanas nāks un pie pildīs tavu cerešanu, Nu tad saki ar šiem Vārdiem. -
Ak Dievs Tu Kungs un Tēvs visiem Taviem labumiem kas tu visas lietas esi radijis un to cilveku ar Tavu žēlastibu apgaismojis ari viņam to valdišanu par visam tavam raditām lietām esi ta no spriedis, ka ari visu Pasauli svēti un taisnigi dod man ari to apgaismošanu kas priekš tavu augstu ciena krēslu stāv un ne pamēt manis ari ne atšķirtu no saviem bērniem jo es esmu tavs kalps vājigs radijums šai īsa mūža palēns iekš prāta taisnibas un likumos; Sūti Tu no Debesim no tavas žēlastibas Krēsa šo ne apzinamu bagatibu ka es tadēļ prātu gaismigus labus darbus par tavu Godu izrādīt varu un ka es ari atdzīstu [atzīstu] kas tev pa tikšanu un cieņu būtu būtu, jo tavs gaišums mums visu izrāda, ka ari savalda, Manās jaunās dienās, lūdzu no Tava augsta Dievišķiga nama bez ne kādam izbailēm un mana sirdz [sirds] ir prieciga ka es tikai uzdomaju pārlieku tavus Augstus likumus, tu esi man Dievs un Tēvs tu esi man [mani] ar tavam svētam rokām radijis un valdišanas iecēlis pamāci man ka es jo skaidraki Tavus likumus pārbaudīt spētu atver tu manas acis ka es labaki ar sirdz [sirds] sagraušanu varetu Tavas svētās vātīs dzīvot mūžigi, ielei [ielej] man to prātu ka es par godu tev manus Darbus padarittu savieno man ar tavu īstenu ticibu neieved Kārdinašanas ka es tevis ne aiz

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2018-10-22 15:45:49
Atšifrējums

liegtu jo tu manu Tumsibu ar tavu svētu gaismu apliecinasi un palīdz [palīdzi] tu jo projam manas darba lietas izdarīt ar skaidru neapgānitu sirdi tu esi mans Dievs un žēligais Tēvs Tev lai ir godz [gods] un slave [slava] no visiem Taviem iz redzetiem un svētiem Eņģeļiem Mūžigi.
Mūžos Amen.

Pastāv [Pastāvi] še un apdomā kas tu par vienu radibu esi kad Dievs pats no savas valstibas visu labu atmet žēlastibas dēļ bet uzmet acis uz to ceturtu [ceturto] daļu tās raditas pasaules kur tikai viena Tumsiba, tos Nolādetus tikumus Valda tie četri nikni Firsti ir brīnum skādigi Samael Acacel Mahacael un Acael tie četru [četri] firsti par tiem malas kas tiem ir Oriens Paijmon Egijn Amaimon [zīmējums]
1-ma Semiphoras ir ka Ādams paradizes dārza ar to Augsto Raditaju runaja.
2-ta Ka Ādams ar Enģeliem un citiem Gariem runaja
3- Ka Ādams ar Vellu runaja.
4- ka Ādams ar tām radibām runaja putniem zivīm Zvēriem un Zemes Tārpiem.
5- Semiphoras ka Adams ar bez miesigiem [miesīgām] radibām runaja.
6, Ka adams ar vējiem runaja.
7. Ka Ādams ar Sauli Mēnesi un zvaigznēm.
Runaja
caur to valstibu un spēku tos 7-nus Semiphoras vareja viņš visu ko tikai Gribeja nopostīt.

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2018-10-22 16:06:55
Atšifrējums

Ta pirma Semiphoras ir ka Adams sajuta ka Dievs viņu radijis bija uz Pasaules un paradizes Dārza iestādināts Kura viņš tikai Septinas stundas sabijis. - tas vādz [vārds] ir Jova. Kuru varam pie saukt lielaja vajadziba Ar pazemigu sirdi, tad atradisi Žēlastibu un palīgu pie augsta Dieva.
Ta Otra semiphoras ir ka adams ar Enģeliem runaja un viņš dabuja to rakstu ijeseraije. tas ir Dievs bez iesākuma un gala, šo rakstu pie sauc kad tu ar tiem gariem runa tad viņš tavu jautašanu atbildēs un tavu Gribešanu piepildīs.
Ta treša Semiphoras ir ka Adams ar tiem gariem un no mirušiem runaja dabuja viņš atbildešanu uz šiem vārdiem. Adonaij, Sabaoht, Cadas Adonaij, Amara, - Šos vārdus saki kad tu gribi vēju un garus sasaukt kopa. Alij, Adoij, Sabaoht, Amara, Ta ceturta Semiphoras ir ka Adams visus zvērus un garus aiztureja jeb pie sēja, un atlaida ar Šiem vārdiem Lagumen, Lava, firin lavage, Faijn Lavquire, Lavagola Lavatozorijn, Laij - fidlafin Lijsaran.
Ta piekta Semiphoras ir Adams kokus un citas Augošas Zāles aizturēt gribeja teica viņš šos, vārdus Lijacham, Lijalgema, Lijafaran, Lijalfarab, Lebara, Lebarosin, Laijararalus,
Ta Sesta Semiphoras Šai [Šis] lielakais spēks un deriba, un vari brūķēt kad tu gribi Lai ta radiba jeb vējiņš tavu no domatu tikumu padara saki šos vārdus Letamin Letaglogo Letasijnin Lebaganaritin, Letagelogin, Lotafalosin,
Ta septita Semiphoras Šis liels un spēcigs, viņi ir tie raditaja vārdi, kurus pie katras darišanas iesakot iz runat varam, Eliaon, ijoena, adonaij, cadas,

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2018-10-22 16:34:21
Atšifrējums

ebreel, eloij, ela, agiel, aijoni, Saohdon, essuselas, eloijm, delion, iau elijnla, delia, ijase cacael. paliet man umiel, ovela dilatan sadaij alma, paneim, canal. dens Usami ijarar capia datsas sasna saffa sadaij aglata pante omel auriel arion phaneton sečare panerion ija emanuel Joth Jalaph amphia than demisrael mu alle Leacijns ala phonar aglacijel pijot paeriteron thef eroijm barimel, Jael, barijon ija apiolell eehet.
Šos svētus vārdus izsauc katra brīdi ar godu pie Dieva un kad gribetu ko ar tiem Četriem radijumiem ko gruntigi iz darīt tas no tiks, Tadēl tev Dievs ar klāt būs kad kad tu viņa vārdu zini.
Vēl nāk vārdz [vārds] Semiphoras ko Dievs Mozum iedeva,
Septita Nodaļa
Ta 1-ma ir ka mozus noslepās uz ta kalna un runaja ar Dievu un ta Uguns Versme to Mežu aizdedzinaja bet tatšz [taču] ne sadege [sadega].
Ta 2. ir ka mozus ar Dievu uz ta kalna runaja,
Ta 3-ša ir ka mozus to sarkanu Jūru pārdalija un izgāje [izgāja] caur ar tiem Izraeliteriem,
Ta 4. ir ka viņa spiekis par Čusku palike [palika] un to otro Čusku aprije [aprija].
Ta 5. ir tie Vārdi kas uz Arona pieri [pieres] tape [tapa] skrīveti.
Ta 6 ir ka mozus to glīteno Čūsku pataisija un to Misina Teļu sadedzina gribedams to Izraeliteru mokas no grozīt.
Ta 7. ir ka ta mannas Maize no Debesim bija iekš to tuksnesi un Ūdens no Akmina izplūde [izplūda]
Pirmaja ir tie vārdi ko Mozus uz to kalnu runaja ar to degošu uguns Versmi, Maija, Affabi cijen

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaLigaB
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2019-08-13 17:17:10
Atšifrējums

jeramije ijne Latebni, domaa ijrsano noij lijloij Leaij ijlij ijre Eijloij cija Lijelee Loate, elideloij eij lo meehra ramethij rijbifas safu acijrij scihia rite celo habe velehebe ede negoramij hahabe /conor akuhc/
Kad šos vārdus ar taisnu sagraustu [sagrauztu] Sirdi lūgsti [lūgsi] Dievam priekša sava lūgšana tad tici tiešam tevi [tavi] pagērumi būs piepilditi.
Otraja ir tie vārdi ko Dievs ar Mozu runaja ka viņš uz to kalnu gāje [gāja], Abtan Oabij nistan coraten. Jurau, nondiras potar tesaijs, Ajapein pognij podaij sčrosium. ar šiem vārdiem runaja tas praviets uz tiem Eņģeļiem, ar kuriem bija tie Četri Pasaules nodaļas aizsēģeleti. - kad tu šos vārdus iz runāt gribi, tad gave trīs dienas pa priekšu, esi tīrs un skaidris [skaidrs] no miesas kārumiem tad tu daudz brīnumus varesi izdarīt.
Trešaja ir tie vārdi ko mozus runaja kad viņš to Jūru pārdalija. ma eloije saiječ holomo maati bekahu aylelo inera asnia baena hiehaij ijale malieba arnija aramebolona que Linno seijano ijoije malač halona nethei hij cere, kad tu Dieva Žēlastibu Un viņa draudzi ar ko esi abgānits [apgānīts] tad tikai par paligu izsauc Šos vārdus viss tev tudal remdesies.
Cetortaje [Ceturtajie] ir tie vārdi ko Mozus runaja ka viņš savu spieki iekš vienas Čūskas pār vērta micrato raepij satomich pelotniht pistan ijltmijer hijgarin ijgrurion temgaron aijcon dunsnas castas Lacias astas iječon ujna calbera nater sačas
Šos vārdus tu tad iz runa kad tu gribi savu pa gērešanu izpildīt.
Piektaja ir tie vārdi kuri bija no skrīveti uz Arona pieri kad viņš ar Dievu tika runajis. Sadaij

Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaRozite
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2016-03-21 21:17:54
Atšifrējums
32.
haij loes Lučas ela cijns jaconij haschaja yoijnino sep actitas barne tud donenij eija hiebu reu vaha vialia eije Viehaheija hoija suva salna bahia cuci ijaija ee enechel na vena serua.
Šie vārdi ir spēeigi, kad gribi priekš savas vajadzibas savu dabušanu sipildīt.
Sestaja ir tie vārdi kuri bija us Mozus spēka no skrīveti kad viņš to glīteno Čūsku paaukstinaja ub to missina Teļļu jb Zeltu sadruppinaja.
ijane  mare sijan abijl alia uano hija actenal tijo gas ijana eloim ija nehu ijane haij ijanehu ali jacomea, ar
šiem vārdiem varam visu Lielakas burvibas raganu jeb no vārdošanu darbus pārvērtīt un is nīeinat lai viņi kaut ka būtu jau sadragati.
Septitaja ir tie vārdi kurus muzus runaja ka viņš tos
Israeliterus isveda no Egipteru zemes un ka viņš to manna maizi no Debesim islūdzās ari ka Ūdena no Akmena istek. Sadaij amara elon phenethon elbij eneij ebooel mezias ijahe Vebuhejian ijanael elijon, Šos vārdus varam issaukt dad gribam kādus brīnumus isdarīt ji iekš viņiem liels Spēks iraid paglabāts
Pie viņa kapā glabašanas, pec viņa no braukšanas pie viņa celšanas, pie viņa Debes braukšanas pietās Dieva Valstibas, pie tās atnākšanas us sōda dienu, kad tu Uriel ne pa ilgošanu bes kavēšanas ari ap skādešanas mani un citus Dzīvoklus iekš šo glazi ar [trīsstūris] Zīmi rādies un dōdi man atbildešanu us manu jautašanu bet no visas taisnibas bes ne kādiem meliem Kad tas gars ir nācis tad saki viņam ko tu pa gēri bet kad tas gars pirmaja laga nav rādijies tad tu viņu divi līdz trīs reizes ar tiem augsiem vārdiem apzvērini bet katru reizi iesāc no iesākuma
 
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaRozite
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2016-03-07 22:59:19
Atšifrējums
33.
un kad viņš ir parādijies glāze jeb [XX, divi X bez atstarpes jeb kā rūna Inguz] Zīme ari tu us tavu jautašanu atbildešanu esi dabujis tad dōd viņam atlaišanu us tādu vīzi ,

Atlaišana.
Tu skaistais Eņģelis un gars Urel kad tu man esi paklausīgs bijis, un us Dieva pavēlešanu tu man tagad esi paklausijis un atbildejis, par to es tev pateicōs, un dōdu dev atlaišanu kad tu atkal klusam un mierigi iseij no tās [XX] Zīmes kura tu esi bes apskādešanasmanas Dzīvibas un dvēseleska arī citus Dzīvoklus, un kad es tev atkal piesaucu tu manatkal mierigi un paklausigi paradies tas Dieva miers lai ir starp mums abiem tevis un manis un pie ta raditaja visas lietas, un sōditaja dzīvus un mirušus iekš ta vārda Dieva ta Tēva, Dieva ta Dēla un Dieva ta svēta gara Amen,amen.
amen.
Šo apliecināšanu vaijag darit no rīta priekš Saules lēkšanas, vai vakara pēc Saules no iešanas ari pie sveces bet allaš ciena īpašiga klusa vieta,
Tas ir tas Dāvida Mērkis ko viņš savās dzelzu bruņās us krūtim nēsaja Kara laikōs voi kara dusmās.
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaRozite
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2016-03-07 23:07:57
Atšifrējums
34.
Kad viena Uguns Versme kaut no kuras māju vietas jeb us citadaku vīzi iesākās tad tad 'nem tūdalin no pirmajam mājam kas blakus iraid vinu klaipu Maizes  un is griez us to klaipu Šo Zīmi iemet tani Uguns versme jo ta  vērsme ne ies vairs tālak bet sāks isdzist bet tas Maizes klaips ne sadegs.

Zīmes tas pirmais un ōtrais lielakas zinašanas,
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaRozite
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2016-03-08 20:05:43
Atšifrējums
35.
Zinašanas  Planetu Zīmēm us Dienām un Stundām, kura katris ir Iedalīts.
1.  Saule pa vidam
2.  Vēnus Labs
3.  Merkurius pie laba Lavs un pie Slukta Slukts
4.  Mēns pavidam
5.  Saturns Slikts
6.  Jupiter Labs
7.  Mars Mars
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaRozite
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2016-03-08 21:07:53
Atšifrējums
36.
Stundas Svēdienas diena Sākas no pusnakt

1, Saule
2, Vēnus
3, Merkurius
4, Mēnes
5, Saturnus
6, Jupiter
7, Mars
8, Saule
9, Vēnus
10. Merkurius
11. Mēnes
12. Saturnus

Nakts Sākās no 12, dienu
 1. Jupiters
 2. Mars
 3. Saule
 4. Vēnus
 5. Mrkurius
 6. Mēnes
 7. Saturnus
 8. Jupiter
 9. Mars
 10. Saule
 11. Vēnus
 12. Merkurius
Svēdiena ir pagalam Mandega sākās no pusnakti
 1. Mēnes
 2. Saturnus
 3. Jupiter
 4. Mars
 5. Saule
 6. Vēns
 7. merkurius
 8. Mēnes
 9. Saturnus
 10. Jupiter
 11. mars
 12. Saule
Diena pagalam nakts Sak
 1. Vēnus
 2. merkurius
 3. Mēnes
 4. Saturnus
 5. Jupiter
 6. Mars
 7. Saule
 8. Vēnus
 9. merkurius
 10. Mēnes
 11. Saturus
 12. Jupiter
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaRozite
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2016-03-08 21:09:24
Atšifrējums
37.
Nakts pagalam Ōtardiena Sākās.
 1. Mars
 2. mēnes
 3. Vēnus
 4. Merkurius
 5. Mēnes
 6. Saurnus
 7. Jupiter
 8. Mars
 9. Saule
 10. Vēnus
 11. Merkurius
 12. Mēnes
Diena pagalam nakts
 1. Saturnus
 2. Jupiter
 3. Mars
 4. Saule
 5. Vēnus
 6. Merurius
 7. Mēnes
 8. Saturnus
 9. Jupiter
 10. mars
 11. Saule
 12. Vēnus
Trešdiena Sākās
 1. Merkurius
 2. Mēnes
 3. Saturnus
 4. Jupiter
 5. Mars
 6. Saule
 7. Vēnus
 8. Merkurius
 9. Mēnes
 10. Saturnus
 11. Jupiter
 12. mars
Diena pagalam Nakts Sā.
 1. Saule
 2. Vēnus
 3. Merkurius
 4. Mēne
 5. Saturnus
 6. Jupiter
 7. mars
 8. Saule
 9. Vēnus
 10. merkurius
 11. Mēnes
 12. Saturnus
Cetordiena Sākās.
 1. Jupiter
 2. mars
 3. Saule
 4. Vēnus
 5. merkurius
 6. Mēnes
 7. Saturnus
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
AtšifrējaRozite
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2016-03-08 21:18:08
Atšifrējums
38.
8.  Jupiter
9.   Mars
10. Saule
11. Vēnus
12. Merkurius

Nakts Sākhs.
 1. Mēnes
 2. Merkurius
 3. Saturnus
 4. Jupiter
 5. mars
 6. Saule
 7. Vēnus
 8. Merkurius
 9. Saturnus
 10. Jupiter
 11. mars
 12. Saule
Piekdiena Sākās no pus Nak
 1. Vēnus
 2. Merkurius
 3. mēnes
 4. Saturnus
 5. Jupiter
 6. Mars
 7. Saule
 8. Vēnus
 9. Merkurius
 10. Mēnes
 11. Saturnus
 12. Jupiter
Nakts Sākās no pusdien
 1. mars
 2. Saule
 3. Vēnus
 4. Merkurius
 5. Mēnes
 6. Sturnus
 7. Jupiter
 8. mars
 9. Saule
 10. Vēnus
 11. Merkurius
 12. Mēnes
Sestdiena Sākās
 1. Saturnus
 2. Jupiter
 3. Mars
 4. Saule
 5. Vēnus
 6. Merkurius
 7. Mēnes
 8. Saturnus
 9. jupiter
 10. mars
 11. Saule
 12. Vēnus
Nakts Sa
 1. merku
 2. Mēn
 3. Satur
 4. Jupi
 5. mars
Atšifrēt tekstu
#LFK-150-2874-2882
Atšifrējakristers1594
Pabeigts
Pārbaudīts
Labots2016-02-21 22:06:26
Atšifrējums6. Saule
7. Vēnus [Venera]
8. Mēnes [Mēness]
9. Satur [Saturns]
10. jupiter [Jupiters]
11. mars [Marss]
12. Saule
Dažādas Skunstes. 
Atšifrēt tekstu
Tiek rādīti ieraksti 1-1 no 1.
#VietaDatumsVeidsKategorijaVietas tipsTeksta fragments
   
1Franckrītiņi
(Kandavas pagasts, Kandavas novads)
(Nav norādīts)Pierakstīšanas vieta(Nav norādīts)Viensēta

:Nav norādīta kategorija

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lapas lietojamību un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai lulfmi.lv digitālajos resursos. Uzzināt vairāk.